Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers N-R

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers N–R ]

Officers N–R: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Wenti Wên-t‘i
Chengming Ch‘êng-ming 承明 承明
Yuanmao Yüan-mao 元茂 元茂
Wengui 文珪 文珪
Lingming Ling-ming Ling4ming2 令明 令明
Shanmin Shan-min Shan1min2 山民 山民
Jushi Chü-shih Ju4shi1 巨師 巨师
Shiwen Shih-wên Shi4wen2 世文 世文
Shanren Shan-jên
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 士元 士元
Ziyi Tzŭ-i Zi3yi4 子異 子异
Wenji Wên-chi
Shuze Shu-tsê
Juguang Chü-kuang Ju4guang1 巨光 巨光
Wenxing Wên-hsing 文行 文行
Shiqi Shih-ch‘i Shi4qi1 世期 世期
Jiyan Chi-yen Ji4yan4 季彥 季彦
Yanhuang Yen-huang Yan4huang2 彥黃 彦黄
Yongnian Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Xuibo
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Lingxian Ling-hsien
Zijing Tzŭ-ching 子經 子经
Yuanwei Yüan-wei Yuan2wei3 元偉 元伟
Rongshi Jung-shih
Xiaoran Hsiao-jan
Gongzu Kung-tsu 公祖 公祖
Yunnan Yün-nan 允南 允南
Yuanming Yüan-ming Yuan2ming2 元明 元明
Zichi Tzŭ-ch‘ih 子質 子质
Bonan Po-nan 伯南 伯南
Wenbiao Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Chuqi Ch‘u-ch‘i 初起 初起
Xuanlang Hsüan-lang
Zihuang Tzŭ-huang Zi3huang2 子璜 子璜
Yuanbao Yüan-pao 元褒 元褒
Boda Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Zhongrong Chung-jung 仲容 仲容
Yuanyu Yüan-yü 元瑜 元瑜
Wenluan Wên-luan Wen2luan2 文鸾 文鸾
Wenbiao Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Xuansi Hsüan-ssŭ Xuan1si4 宣嗣 宣嗣

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Ren Jun Po-ta Bo2da2 伯達 伯达
Qin Shao Po-nan 伯南 伯南
Pan Jun Ch‘êng-ming 承明 承明
Qin Xie Ch‘u-ch‘i 初起 初起
Qiao Xuan Kung-tsu 公祖 公祖
Pei Xiu Chi-yen Ji4yan4 季彥 季彦
Pei Mao Chü-kuang Ju4guang1 巨光 巨光
Pang Hong Chü-shih Ju4shi1 巨師 巨师
Pang De Ling-ming Ling4ming2 令明 令明
Qi Zheng Ling-hsien
Qiao Qing Jung-shih
Pang Degong Shan-min Shan1min2 山民 山民
Pang Shan-jên
Pei Songzhi Shih-ch‘i Shi4qi1 世期 世期
Pang Huan Shih-wên Shi4wen2 世文 世文
Pang Tong Shih-yüan Shi4yuan2 士元 士元
Pei Kai Shu-tsê
Qin Song Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Rui Xuan Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Pan Zhang 文珪 文珪
Pei Hui Wên-chi
Rui Liang Wên-luan Wen2luan2 文鸾 文鸾
Nie Yu Wên-t‘i
Pei Qian Wên-hsing 文行 文行
Qiao Xian Hsiao-jan
Qin Xiu Hsüan-lang
Rui Zhi Hsüan-ssŭ Xuan1si4 宣嗣 宣嗣
Po Qin
Pei Xuan Yen-huang Yan4huang2 彥黃 彦黄
Peng Yang Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Ren Kai Yüan-pao 元褒 元褒
Pan Xu Yüan-mao 元茂 元茂
Qin Lang Yüan-ming Yuan2ming2 元明 元明
Qiao Mao Yüan-wei Yuan2wei3 元偉 元伟
Ruan Yu Yüan-yü 元瑜 元瑜
Qiao Zhou Yün-nan 允南 允南
Ruan Xian Chung-jung 仲容 仲容
Qin Mi Tzŭ-ch‘ih 子質 子质
Quan Cong Tzŭ-huang Zi3huang2 子璜 子璜
Qian Zhao Tzŭ-ching 子經 子经
Pang Yu Tzŭ-i Zi3yi4 子異 子异
Puyang Xing Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014