Officer Style Names: Miscellaneous Officers

Three Kingdoms Style Names: Miscellaneous Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Miscellaneous Faction ]

Miscellaneous Faction: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Project Navigation

 

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Wencai Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Zhouping Choup‘ing 州平 州平
Zhongzhen Chung-chên Zhong4zhen1 仲真 仲真
Mengbo Mêng-po Meng4bo2 孟博 孟博
Junda Chün-ta 君達 君达
Gongming Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Youan Yu-an You4an1 幼安 幼安
Delin Tê-lin
Bozhang Po-chang
Kongming K‘ung-ming
Yuanhua Yüan-hua Yuan2hua4 元化 元化
Wenlin Wên-lin
Zixun Tzŭ-hsün
Dexian Têhsien De2xian2 德賢 德贤
Xiaoyi Hsiao-i
Chengguo Ch‘êng-kuo
Yuanhai Yüan-hai Yuan2hai3 元海 元海
Wenbo/Wenfu
Zhengfang Chêng-fang
Gongwei Kungwei Gong1wei1 公威 公威
Zhengping Chêng-p‘ing Zheng4ping2 正平 正平
Wenya Wên-ya 文雅 文雅
Shanmin Shan-min Shan1min2 山民 山民
Rongshi Jung-shih
Xiaoran Hsiao-jan
Xiaozhang Hsiao-chang 孝章 孝章
Jianyuan Chien-yüan
Guangyuan Kuang-yüan 廣元 广元
Wenshi Wên-shih
Decao Tê-ts‘ao De2cao1 德操 德操
Zhongtai Chung-t‘-ai
Wenyou Wên-yu Wen2you3 文友 文友
Yanfang Yen-fang Yan4fang1 彥方 彦方
Gongzhong Kung-chung
Zhengxiu Chêng-hsiu
Xiafu Hsia-fu 夏輔 夏辅
Xuangao Hsüan-kao 宣高 宣高
Ziming Tzŭ-ming
Chuxu Ch‘u-hsü 處虛 处虚
Ziming Tzŭ-ming
Gong’a
Kangcheng K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Hu Lei Po-chang
Liu Xi Ch‘êng-kuo
Zhang Xuan Ch‘u-hsü 處虛 处虚
Sima Hui Tê-ts‘ao De2cao1 德操 德操
Han Pin Tê-lin
Li Ren Têhsien De2xian2 德賢 德贤
Zhao Bing
Guan Lu Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Meng Jian Kungwei Gong1wei1 公威 公威
Yan Gan Kung-chung
Shi Tao Kuang-yüan 廣元 广元
Shi Chien-yüan
Feng Heng Chün-ta 君達 君达
Zheng Xuan K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成
Hu Zhao K‘ung-ming
Fan Pang Mêng-po Meng4bo2 孟博 孟博
Qiao Qing Jung-shih
Pang Degong Shan-min Shan1min2 山民 山民
Luan
Bao Chu Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Huan Ye Wên-lin
Shisun Meng Wên-shih
Miao Pei Wên-ya 文雅 文雅
Tan Fu Wên-yu Wen2you3 文友 文友
Yuan Hong Hsia-fu 夏輔 夏辅
Qiao Xian Hsiao-jan
Li Yi Hsiao-i
Sheng Xian Hsiao-chang 孝章 孝章
Zang Ba Hsüan-kao 宣高 宣高
Wang Lie Yen-fang Yan4fang1 彥方 彦方
Guan Ning Yu-an You4an1 幼安 幼安
Liu Yuan Yüan-hai Yuan2hai3 元海 元海
Hua Tuo Yüan-hua Yuan2hua4 元化 元化
Master Qingniu Chêng-fang
Mi Heng Chêng-p‘ing Zheng4ping2 正平 正平
Yang Ding Chêng-hsiu
Sun Guan Chung-t‘-ai
Fan Kang Chung-chên Zhong4zhen1 仲真 仲真
Cui Jun Choup‘ing 州平 州平
Zhang Qian Tzŭ-ming
Zhang Zun Tzŭ-ming
Ji Tzŭ-hsün

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014