Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers M

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers M ]

Officers M: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Mengqi Mêng-ch‘i Meng4qi4 孟起 孟起
Deheng Tê-hêng De2heng2 德衡 德衡
Jichang Chi-ch‘ang Ji4chang2 季常 季常
Xiaoxing Hsiao-hsing Xiao4xing1 孝興 孝兴
Wengshu Wêng-shu Weng1shu1 翁叔 翁叔
Chengbo Ch‘êng-po Cheng2bo2 承伯 承伯
Youchang Yu-ch‘ang You4chang2 幼常 幼常
Shoucheng Shou-ch‘êng Shou4cheng2 壽成 寿成
Chengheng Ch‘êng-hêng Sheng4heng2 盛衡 盛衡
Wenyuan Wên-yüan 文淵 文渊
Dexin Tê-hsin De2xin4 德信 德信
Boning Po-ning Bo2ning2 伯寧 伯宁
Gongheng
Xiaoxian Hsiao-hsien 孝先 孝先
Shengshan Shêng-shan 聲山 声山
Xushi Hsü-shih 序始 序始
Zhengfang Chêng-fang
Zijing Tzŭ-ching Zi3qing4 子敬 子敬
Xiaoyu Hsiao-yü Xiao4yu4 孝裕 孝裕
Gongwei Kungwei Gong1wei1 公威 公威
Gongxiu Kung-hsiu
Gongwu Kung-wu Gong1wu3 恭武 恭武
Zifang Tzŭ-fang Zi3fang1 子方 子方
Zhengping Chêng-p‘ing Zheng4ping2 正平 正平
Zizhong Tzŭ-chung Zi3zhong4 子仲 子仲
Wenya Wên-ya 文雅 文雅
Xibo Hsi-po 熙伯 熙伯
Bodian Po-tien 伯典 伯典
Dexing Tê-hsing 德信 德信

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Min Chun Po-tien 伯典 伯典
Man Chong Po-ning Bo2ning2 伯寧 伯宁
Ma Qi Ch‘êng-po Cheng2bo2 承伯 承伯
Ma Xun Ch‘êng-hêng Sheng4heng2 盛衡 盛衡
Ma Jun Tê-hêng De2heng2 德衡 德衡
Ma Zhong Tê-hsin De2xin4 德信 德信
Mu Bing Tê-hsing 德信 德信
Man Wei
Meng Jian Kungwei Gong1wei1 公威 公威
Meng Zong Kung-wu Gong1wu3 恭武 恭武
Meng Kang Kung-hsiu
Ma Liang Chi-ch‘ang Ji4chang2 季常 季常
Ma Chao Mêng-ch‘i Meng4qi4 孟起 孟起
Mao Lun Shêng-shan 聲山 声山
Ma Teng Shou-ch‘êng Shou4cheng2 壽成 寿成
Ma Midi Wêng-shu Weng1shu1 翁叔 翁叔
Miao Pei Wên-ya 文雅 文雅
Ma Yuan Wên-yüan 文淵 文渊
Mao Jie Hsiao-hsien 孝先 孝先
Ma Long Hsiao-hsing Xiao4xing1 孝興 孝兴
Meng Guang Hsiao-yü Xiao4yu4 孝裕 孝裕
Miao Xi Hsi-po 熙伯 熙伯
Mao Zonggang Hsü-shih 序始 序始
Ma Su Yu-ch‘ang You4chang2 幼常 幼常
Master Qingniu Chêng-fang
Mi Heng Chêng-p‘ing Zheng4ping2 正平 正平
Mi Fang Tzŭ-fang Zi3fang1 子方 子方
Meng Da Tzŭ-ching Zi3qing4 子敬 子敬
Mi Zhu Tzŭ-chung Zi3zhong4 子仲 子仲

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014