Officer Style Names: Liu Zhang Officers

Three Kingdoms Style Names: Liu Zhang Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Liu Zhang Faction ]

Liu Zhang Faction: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Shengxian Shêng-hsien Sheng4xian1 盛先 盛先
Jiran Chi-jan
Bomiao Po-miao Bo2miao2 伯苗 伯苗
Youzai Yu-tsai You4zai3 幼宰 幼宰
Boyu Po-yü Bo2yu2 伯瑜 伯瑜
Guofu Kuo-fu 國輔 国辅
Xiaozhi Hsiao-chih Xiao4zhi2 孝直 孝直
Shengda Shêng-ta 升達 升达
Boren Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Binbo Pin-po 賓伯 宾伯
Gongju Kung-chü Gong1ju3 公舉 公举
Kuanfang K‘uan-fang
Dexu Tê-hsü
Chanying Ch‘an-ying
Gongheng Kung-hêng Gong1heng2 公衡 公衡
Jingda Ching-ta Jing4da2 敬達 敬达
De’ang Tê’-ang De2ang2 德昂 德昂
Hannan Han-nan
Zhengfang Chêng-fang Zheng4fang1 正方 正方
Zichu Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Jiyu Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Chengheng Ch‘êng-hêng Sheng4heng2 盛衡 盛衡
Zijing Tzŭ-ching Zi3qing4 子敬 子敬
Xiaoyu Hsiao-yü Xiao4yu4 孝裕 孝裕
Yongnian Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Yunnan Yün-nan 允南 允南
Zichi Tzŭ-ch‘ih 子質 子质
Wengu Wen2gu4 文固 文固
Wenxiong Wên-hsiung 文雄 文雄
Guoshan Kuo-shan Guo2shan1 國山 国山
Wenyi Wên-i 文儀 文仪
Yuantai Yuan-t’ai Yuan2tai4 元泰 元泰
Wenbiao Wên-piao
Chengzong Ch’engtsung Cheng2zong1 承宗 承宗
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远
Rendu Jên-tu Ren2du3 仁篤 仁笃
Wenxiu Wên-hsiu 文休 文休
Jixiu Chi-hsiu Ji4xiu1 季休 季休
Zixu Tzŭ-hsü
Yongnian Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Junsi Chün-ssŭ Jun1si4 君嗣 君嗣
Nanhe Nanho Nan2he2 南和 南和
Zhongzhi Chung-chih Zhong4zhi2 仲直 仲直
Shuxian Shu-hsien

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Fei Guan Pin-po 賓伯 宾伯
Deng Zhi Po-miao Bo2miao2 伯苗 伯苗
Fei Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Du Qiong Po-yü Bo2yu2 伯瑜 伯瑜
He Zong Ch‘an-ying
Ma Xun Ch‘êng-hêng Sheng4heng2 盛衡 盛衡
Wang Si Ch’engtsung Cheng2zong1 承宗 承宗
Li Hui Tê’-ang De2ang2 德昂 德昂
Gong Lu Tê-hsü
Huang Quan Kung-hêng Gong1heng2 公衡 公衡
Fei Shi Kung-chü Gong1ju3 公舉 公举
Du Wei Kuo-fu 國輔 国辅
Wang Fu Kuo-shan Guo2shan1 國山 国山
Li Miao Han-nan
Lai Min Ching-ta Jing4da2 敬達 敬达
Cheng Ji Chi-jan
Yang Hong Chi-hsiu Ji4xiu1 季休 季休
Liu Zhang Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Zhang Yi Chün-ssŭ Jun1si4 君嗣 君嗣
Gao Yi K‘uan-fang
Zhang Yu Nanho Nan2he2 南和 南和
Xu Ci Jên-tu Ren2du3 仁篤 仁笃
Fan Min Shêng-ta 升達 升达
Chen Bao Shêng-hsien Sheng4xian1 盛先 盛先
Zhu Shu-hsien
Wang Shang Wên-piao
She Jian Wen2gu4 文固 文固
She Yuan Wên-hsiung 文雄 文雄
Xu Jing Wên-hsiu 文休 文休
Wang Lian Wên-i 文儀 文仪
Meng Guang Hsiao-yü Xiao4yu4 孝裕 孝裕
Fa Zheng Hsiao-chih Xiao4zhi2 孝直 孝直
Peng Yang Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Zhang Song Yung-nien Yong3nian2 永年 永年
Dong He Yu-tsai You4zai3 幼宰 幼宰
Wang Mou Yuan-t’ai Yuan2tai4 元泰 元泰
Qiao Zhou Yün-nan 允南 允南
Li Yan Chêng-fang Zheng4fang1 正方 正方
Zhou Qun Chung-chih Zhong4zhi2 仲直 仲直
Qin Mi Tzŭ-ch‘ih 子質 子质
Liu Ba Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Meng Da Tzŭ-ching Zi3qing4 子敬 子敬
Yao Zhou Tzŭ-hsü
Wu Yi Tzŭ-yüan Zi3yuan3 子遠 子远

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014