Officer Style Names: Liu Biao Officers

Three Kingdoms Style Names: Liu Biao Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Liu Biao Faction ]

Liu Biao Faction: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Degui Tê-kuei De2gui1 德珪 德圭
Gongliang Kung-liang Gong1liang2 公良 公良
Gongti Kung-t‘i Gong1ti4 公悌 公悌
Xingba Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
Gongzi Kung-tzŭ Gong1zhi4 公至 公至
Degao Tê-kao De2gao1 德高 德高
Boxu Po-hsü Bo2xu4 伯緒 伯绪
Hansheng Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
Zhongmiao Chung-miao 仲邈 仲邈
Jibo Chi-po Ji1bo2 機伯 机伯
Zirou Tzŭ-jou 子柔 子柔
Yidu I-tu 異度 异度
Jianxian Chien-hsien Jian4xian2 建賢 建贤
Zhengfang Chêng-fang Zheng4fang1 正方 正方
Menghuang Mêng-huang Meng4huang2 孟皇 孟皇
Jingsheng Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Shizong Shih-tsung
Zibo Tzŭ-po 子伯 子伯
Chengming Ch‘êng-ming 承明 承明
Zhongzi Chung-tzŭ
Zhongxuan Chung-hsüan Zhong4xuan1 仲宣 仲宣
Ziwen Tzu-wen Zi3wen2 子文 子文
Zhongye Chung-yeh Zhong4ye4 仲業 仲业
Yuanda Yüan-ta Yuan2da4 元大 元大
Juda Chü-ta Ju4da2 巨達 巨达
Shumao Shu-mao
Binqing Pin-ch‘ing

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Zhao Qi Pin-ch‘ing
Huan Jie Po-hsü Bo2xu4 伯緒 伯绪
Pan Jun Ch‘êng-ming 承明 承明
Han Song Tê-kao De2gao1 德高 德高
Cai Mao Tê-kuei De2gui1 德珪 德圭
Du Kui Kung-liang Gong1liang2 公良 公良
Fu Xun Kung-t‘i Gong1ti4 公悌 公悌
Han Ji Kung-tzŭ Gong1zhi4 公至 公至
Huang Zhong Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
Li Li Chien-hsien Jian4xian2 建賢 建贤
Yin Ji Chi-po Ji1bo2 機伯 机伯
Liu Biao Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Xiang Lang Chü-ta Ju4da2 巨達 巨达
Liang Gu Mêng-huang Meng4huang2 孟皇 孟皇
Liu Xian Shih-tsung
Zhao Jian Shu-mao
Gan Ning Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
Kuai Yue I-tu 異度 异度
Wu Ju Yüan-ta Yuan2da4 元大 元大
Li Yan Chêng-fang Zheng4fang1 正方 正方
Huo Jun Chung-miao 仲邈 仲邈
Wang Can Chung-hsüan Zhong4xuan1 仲宣 仲宣
Wen Ping Chung-yeh Zhong4ye4 仲業 仲业
Song Zhong Chung-tzŭ
Lou Gui Tzŭ-po 子伯 子伯
Kuai Liang Tzŭ-jou 子柔 子柔
Wang Jun Tzu-wen Zi3wen2 子文 子文

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014