Officer Style Names: Li Jue Officers

Three Kingdoms Style Names: Li Jue Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Li Jue Faction ]

Li Jue Faction: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Wencai Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Yizhen I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Wenhe Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Zhiran Chih-jan Zhi4ran2 稚然 稚然
Zhengxiu Chêng-hsiu
Yanxin Yen-hsin
Zirou Tzŭ-jou
Yuanchang Yüan-ch‘ang 元常 元常
Jiamou Chia-mou Jia1mou2 嘉謀 嘉谋
Gongwei Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Zhu Jun Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟
Zhou Zhong Chia-mou Jia1mou2 嘉謀 嘉谋
Hu Zhen Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Jia Xu Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Zhao Qian Yen-hsin
Huangfu Song I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Zhong Yao Yüan-ch‘ang 元常 元常
Yang Ding Chêng-hsiu
Li Jue Chih-jan Zhi4ran2 稚然 稚然
Zhao Wen Tzŭ-jou

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014