Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers L

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers L ]

Officers L: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Jingda Ching-ta Jing4da2 敬達 敬达
Yongnan Yung-nan
Mancheng Man-ch‘êng Man4cheng2 曼成 曼成
Xuanguo Hsüan-kuo
Sunde Sun-tê
Zixian Tzŭ-hsien 子憲 子宪
Shuping Shu-p‘ing
De’ang Tê’-ang De2ang2 德昂 德昂
Shuyu Shu-yü
Zhiran Chih-jan Zhi4ran2 稚然 稚然
Jizi Chi-tzŭ
Jianxian Chien-hsien Jian4xian2 建賢 建贤
Lingbo Ling-po Ling4bo2 令伯 令伯
Hannan Han-nan
Boyu Po-yü Bo2yu4 伯豫 伯豫
Dexian Têhsien De2xian2 德賢 德贤
Yongnan Yung-nan Yong3nan2 永南 永南
Gongzhao Kung-chao 公昭 公昭
Weigong Wei-kung Wei3gong1 偉恭 伟恭
Weigong Wei-kung
Wenda Wên-ta 文達 文达
Shuwen Shu-wên
Jihe Chi-ho
Degong Tê-kung
Zilang Tzŭ-lang
Zhengfang Chêng-fang Zheng4fang1 正方 正方
Xiaoyi Hsiao-i
Qinzhong Ch‘in-chung 欽仲 钦仲
Menghuang Mêng-huang Meng4huang2 孟皇 孟皇
Bofang Po-fang 伯方 伯方
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子虞 子虞
Yuanjian Yüan-chien
Kongru K‘ung-ju 孔儒 孔儒
Yuanjian Yüan-chien Yuan2jian3 元儉 元俭
Gongyuan Kung-yüan Gong1yuan1 公淵 公渊
Gongji Kung-chi Gong1ji4 公績 公绩
Kongshu K‘ung-shu
Zhongning Chung-ning
Zichu Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Xuande Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Jingsheng Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Zhengming Chêng-ming
Gongshan Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Gongshan Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Ziren Tzŭ-jên
Ziqi Tzŭ-ch‘i 子棄 子弃
Yuanying Yüan-ying Yuan2ying3 元穎 元颖
Yugao Yü-kao Yu2gao1 于高 于高
Jingyu Ching-yü 敬輿 敬舆
Wenyao Wên-yao
Fengxiao Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Manshan Man-shan Man4shan1 曼山 曼山
Bolun Po-lun 伯倫 伯伦
Zhongyan Chung-yen
Gongsi Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Kongcai K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Zizhen Tzŭ-chên Zi3zhen1 子真 子真
Ziqi Tzŭ-ch‘i 子奇 子奇
Weide Wei-tê
Chengguo Ch‘êng-kuo
Shizong Shih-tsung
Wenheng Wên-hêng Wen2heng2 文衡 文衡
Ziheng Tzŭ-hêng
Zitai Tzŭ-t‘-ai Zi3tai2 子臺 子台
Junlang Chün-lang 君郎 君郎
Weishi Wei-shih Wei1shi2 威碩 威硕
Zhengli Chêng-li 正禮 正礼
Ziyang Tzŭ-yang Zi3yang2 子揚 子扬
Gongsi Kung-ssŭ Gong1si4 恭嗣 恭嗣
Zhongxiong Chung-hsiung
Zixiang Tzŭ-hsiang 子相 子相
Gongshou Kung-shou Gong1shou4 公壽 公壽
Nanhe Nan-ho Nan2he2 南和 南和
Boan Po-an Bo2an1 伯安 伯安
Yuanhai Yüan-hai Yuan2hai3 元海 元海
Zhengming Chêng-ming 正明 正明
Jiyu Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Gonggan Kung-an Gong1gan4 公幹 公干
Kongcai K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Zibo Tzŭ-po 子伯 子伯
Chengxian Ch‘êng-hsien Cheng2xian1 承先 承先
Jingxuan Ching-hsüan
Fengxian Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Wenyu Wên-yü 文蔚 文蔚
Dinggong Ting-kung Ding4gong1 定公 定公
Ziheng Tzŭ-hêng Zi3heng2 子衡 子衡
Jicai Chi-ts‘ai
Gongji Kung-chi Gong1ji4 公紀 公纪
Shiheng Shih-hêng
Shiren Shih-jên Shi4ren2 士仁 士仁
Shiyi Shih-i Shi4yi4 世議 世议
Jingfeng Ching-fêng 敬風 敬风
Jiping Chi-p‘ing Ji4ping2 季平 季平
Jining Ji4ning2 季寧 季宁
Youjie Yu-chieh 幼節 幼节
Zizhang Tzŭ-chang
Ziming Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Zike Tzŭ-k‘o Zi3ke4 子恪 子恪
Zijing Tzŭ-ching Zi3jing4 子敬 子敬
Gongzhong Kung-chung
Boyan Po-yen Bo2yan2 伯言 伯言
Jiyang Chi-yang Ji4yang2 季阳 季阳
Jingzong Ching-tsung
Zijia Tzŭ-chia Zi3jia1 子家 子家
Shilong Shih-lung Shi4long2 士龍 士龙
Zigan Tzŭ-kan Zi3gan4 子幹 子干
Wenbo/Wenfu
Guanzhong Kuan-chung 貫中 贯中
Xiaoyuan Hsiao-yüan Xiao4yuan3 孝遠 孝远
Gongxu Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Lingze Ling-tsê 令則 令则

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Liu Yu Po-an Bo2an1 伯安 伯安
Liang Mao Po-fang 伯方 伯方
Liu Ling Po-lun 伯倫 伯伦
Lu Xun Po-yen Bo2yan2 伯言 伯言
Li Quan Po-yü Bo2yu4 伯豫 伯豫
Liu Xi Ch‘êng-kuo
Lou Xuan Ch‘êng-hsien Cheng2xian1 承先 承先
Li Hui Tê’-ang De2ang2 德昂 德昂
Li Xie Tê-kung
Li Ren Têhsien De2xian2 德賢 德贤
Lü Dai Ting-kung Ding4gong1 定公 定公
Lü Bu Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Liu Li Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Liu Zhen Kung-an Gong1gan4 公幹 公干
Ling Tong Kung-chi Gong1ji4 公績 公绩
Lu Ji Kung-chi Gong1ji4 公紀 公纪
Liu Dai Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Liu Dai Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Liu Yong Kung-shou Gong1shou4 公壽 公壽
Liu Shan Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Liu Yi Kung-ssŭ Gong1si4 恭嗣 恭嗣
Luo Tong Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Liao Li Kung-yüan Gong1yuan1 公淵 公渊
Li Sheng Kung-chao 公昭 公昭
Lu Xi Kung-chung
Luo Ben Kuan-chung 貫中 贯中
Li Miao Han-nan
Li Li Chien-hsien Jian4xian2 建賢 建贤
Lu Jun Chi-ts‘ai
Li Xi Chi-ho
Lai Min Ching-ta Jing4da2 敬達 敬达
Lu Kai Ching-fêng 敬風 敬风
Liu Biao Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Lu Bo Ching-hsüan
Liu Ji Ching-yü 敬輿 敬舆
Lu Yin Ching-tsung
Lu Kang Ji4ning2 季寧 季宁
Lü Kai Chi-p‘ing Ji4ping2 季平 季平
Lü Yi Chi-yang Ji4yang2 季阳 季阳
Liu Zhang Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Li Li Chi-tzŭ
Liu Yan Chün-lang 君郎 君郎
Liu Shao K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Liu Zhu K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Liang Yu K‘ung-ju 孔儒 孔儒
Linghu Shao K‘ung-shu
Li Mi Ling-po Ling4bo2 令伯 令伯
Luo Xian Ling-tsê 令則 令则
Li Dian Man-ch‘êng Man4cheng2 曼成 曼成
Liu Liang Man-shan Man4shan1 曼山 曼山
Liang Gu Mêng-huang Meng4huang2 孟皇 孟皇
Liu Yong Nan-ho Nan2he2 南和 南和
Li Zhuan Ch‘in-chung 欽仲 钦仲
Lu Ji Shih-hêng
Lu Yun Shih-lung Shi4long2 士龍 士龙
Lu Jing Shih-jên Shi4ren2 士仁 士仁
Lü Ju Shih-i Shi4yi4 世議 世议
Liu Xian Shih-tsung
Li Heng Shu-p‘ing
Li Wan Shu-wên
Li Jin Shu-yü
Li Fu Sun-tê
Liu Wei-tê
Li Su Wei-kung Wei3gong1 偉恭 伟恭
Li Su Wei-kung
Liu Yan Wei-shih Wei1shi2 威碩 威硕
Luan
Li Tong Wên-ta 文達 文达
Liu Xuan Wên-hêng Wen2heng2 文衡 文衡
Liu Kuan Wên-yao
Lu Cui Wên-yü 文蔚 文蔚
Li Yi Hsiao-i
Luo Jun Hsiao-yüan Xiao4yuan3 孝遠 孝远
Liu Bei Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Li Feng Hsüan-kuo
Li Chao Yung-nan
Li Shao Yung-nan Yong3nan2 永南 永南
Lu Kang Yu-chieh 幼節 幼节
Liu Yuan Yüan-hai Yuan2hai3 元海 元海
Liang Xiu Yüan-chien
Liao Hua Yüan-chien Yuan2jian3 元儉 元俭
Liu Fu Yüan-ying Yuan2ying3 元穎 元颖
Liu Hong Yü-kao Yu2gao1 于高 于高
Li Yan Chêng-fang Zheng4fang1 正方 正方
Liu Yao Chêng-li 正禮 正礼
Liu Can Chêng-ming
Liu Zan Chêng-ming 正明 正明
Li Jue Chih-jan Zhi4ran2 稚然 稚然
Liu Ao Chung-ning
Liu Yi Chung-hsiung
Liu Qiao Chung-yen
Lou Gui Tzŭ-po 子伯 子伯
Liu Ba Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Lu Zhi Tzŭ-kan Zi3gan4 子幹 子干
Liu Xun Tzŭ-hêng
Lü Fan Tzŭ-hêng Zi3heng2 子衡 子衡
Lu Yu Tzŭ-chia Zi3jia1 子家 子家
Lu Su Tzŭ-ching Zi3jing4 子敬 子敬
Lü Qian Tzŭ-k‘o Zi3ke4 子恪 子恪
Li Xiu Tzŭ-lang
Lü Meng Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Liu Fang Tzŭ-ch‘i 子棄 子弃
Liu Tao Tzŭ-ch‘i 子奇 子奇
Liu Dun Tzŭ-jên
Liu Xun Tzŭ-t‘-ai Zi3tai2 子臺 子台
Li Fu Tzŭ-hsien 子憲 子宪
Liu Yi Tzŭ-hsiang 子相 子相
Liu Ye Tzŭ-yang Zi3yang2 子揚 子扬
Liang Xi Tzŭ-yü Zi3yu2 子虞 子虞
Lu Mao Tzŭ-chang
Liu Shi Tzŭ-chên Zi3zhen1 子真 子真

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014