Officer Style Names: Jin Officers

Three Kingdoms Style Names: Jin Dynasty

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Jin Dynasty ]

Jin Dynasty: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Zhongsi Chung-ssŭ
Xiuyuan Hsiu-yüan Xiu1yuan1 休淵 休渊
Chengzuo Ch‘êng-tso Cheng2zuo4 承祚 承祚
Gongxi Kung-hsi Gong1xi2 龔襲 龚袭
Yuankai Yüan-k‘-ai Yuan2kai3 元凱 元凯
Changyuan Ch‘ang-yüan 長元 长元
Shaozhou Shao-chou
Lanshi Lan-shih
Bozhen Po-chên
Yanxian Yen-hsien
Changyu Ch‘ang-yü
Huixing Hui-hsing
Yingkao Ying-k‘-ao Ying3kao3 穎考 颖考
Yuangan Yüan-kan
Xiaoming Hsiao-ming
Xuanwei Hsüan-wei Xuan2wei1 玄威 玄威
Zhangjun Chang-chün
Shaoxian Shao-hsien Shao4xian1 紹先 绍先
Gonglü Kung-lü Gong12 公閭 公闾
Lingbo Ling-po Ling4bo2 令伯 令伯
Shuwen Shu-wên
Jihe Chi-ho
Bolun Po-lun 伯倫 伯伦
Zhongyan Chung-yen
Zhongxiong Chung-hsiung
Gongshou Kung-shou Gong1shou4 公壽 公壽
Jingxuan Ching-hsüan
Shiheng Shih-hêng
Gongzhong Kung-chung
Shilong Shih-lung Shi4long2 士龍 士龙
Lingze Ling-tsê 令則 令则
Xiaoxing Hsiao-hsing Xiao4xing1 孝興 孝兴
Shiwen Shih-wên Shi4wen2 世文 世文
Shuze Shu-tsê
Jiyan Chi-yen Ji4yan4 季彥 季彦
Yunnan Yün-nan 允南 允南
Xuanlang Hsüan-lang
Yuanbao Yüan-pao 元褒 元褒
Zhongrong Chung-jung 仲容 仲容
Yuanbo Yüan-po Yuan2bo2 元伯 元伯
Zhongrong Chung-jung Zhong4rong2 仲容 仲容
Linbo Lin-po
Jilun Chi-lun
Ziliang Tzŭ-liang
Zizang Tzŭ-tsang
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Zichu Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Anshi An-shih 安世 安世
Zhongda Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Dayou Ta-yu Da4you2 大猷 大猷
Zishang Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Zijiang Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Zijing Tzŭ-ching
Yuanzong Yüan-tsung Yuan2zong1 元宗 元宗
Ruzong Ju-tsung Ru2zong1 儒宗 儒宗
Shiying Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Xianxian Hsien-hsien Xian3xian1 顯先 显先
Xuanchong Hsüan-ch‘ung 玄沖 玄冲
Pengzu P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Shizhi Shih-chih Shi4zhi4 士治 士治
Xuantong Hsüan-t‘ung
Junchong Chün-ch‘ung Jun4chong1 濬沖 浚冲
Chudao Ch‘u-tao 處道 处道
Ziyong Tzŭ-yung Zi3yong1 子雍 子雍
Xiuzheng Hsiu-chêng Xiu1zheng1 休徵 休徵
Liangfu Liang-fu
Boyu Po-yü Bo2yu4 伯玉 伯玉
Yangyuan Yang-yüan
Yuanxia Yüan-hsia
Shize Shih-tsê Shi4ze2 士則 士则
Lingxian Ling-hsien Ling4xian1 令先 令先
Xiaoruo Hsiao-jo
Wenbao Wên-pao
Wenbao Wên-pao Wen2bao4 文豹 文豹
Gongceng Kung-ts‘êng Gong1ceng2 公曾 公曾
Jingqian Ching-ch‘ien Jing3qian4 景倩 景倩
Shuzi Shu-tzŭ Shu1zi3 叔子 叔子
Zhishu Chih-shu
Qiongzhi Ch‘iung-chih
Xiuchu Hsiu-ch‘u
Jilan Chi-lan
Gonran
Maoxian Mao-hsien 茂先 茂先
Wenhe Wên-ho
Linshu Lin-shu
Ziyin Tzŭ-yin 子隱 子隐
Kailin K‘-ai-lin Kai1lin2 開林 开林
Kailin K‘-ai-lin
Daohui Tao-hui 道回 道回
Yanyong Yen-yung

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Sima Yan An-shih 安世 安世
Liu Ling Po-lun 伯倫 伯伦
Wei Guan Po-yü Bo2yu4 伯玉 伯玉
Gao Wan Po-chên
He Jiao Ch‘ang-yü
Fan Jian Ch‘ang-yüan 長元 长元
Chen Shou Ch‘êng-tso Cheng2zuo4 承祚 承祚
Wang Shen Ch‘u-tao 處道 处道
Zhuge Yi Tao-hui 道回 道回
Sima You Ta-yu Da4you2 大猷 大猷
Xun Xu Kung-ts‘êng Gong1ceng2 公曾 公曾
Jia Chong Kung-lü Gong12 公閭 公闾
Liu Yong Kung-shou Gong1shou4 公壽 公壽
Dong Jue Kung-hsi Gong1xi2 龔襲 龚袭
Lu Xi Kung-chung
Yuan Kan
He Pan Hui-hsing
Li Xi Chi-ho
Yang Zhi Chi-lan
Shi Chong Chi-lun
Xun Yi Ching-ch‘ien Jing3qian4 景倩 景倩
Lu Bo Ching-hsüan
Pei Xiu Chi-yen Ji4yan4 季彥 季彦
Wang Rong Chün-ch‘ung Jun4chong1 濬沖 浚冲
Zhou Jun K‘-ai-lin Kai1lin2 開林 开林
Zhou Jun K‘-ai-lin
Fu Jia Lan-shih
Wang Xun Liang-fu
Shi Jian Lin-po
Li Mi Ling-po Ling4bo2 令伯 令伯
Xi Zheng Ling-hsien Ling4xian1 令先 令先
Luo Xian Ling-tsê 令則 令则
Zheng Mao Lin-shu
Zhang Hua Mao-hsien 茂先 茂先
Wang Jun P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Yang Yan Ch‘iung-chih
Tang Bin Ju-tsung Ru2zong1 儒宗 儒宗
Huo Yi Shao-hsien Shao4xian1 紹先 绍先
Feng Dan Shao-chou
Lu Ji Shih-hêng
Lu Yun Shih-lung Shi4long2 士龍 士龙
Pang Huan Shih-wên Shi4wen2 世文 世文
Tao Huang Shih-ying Shi4ying1 世英 世英
Wu Yan Shih-tsê Shi4ze2 士則 士则
Wang Jun Shih-chih Shi4zhi4 士治 士治
Li Wan Shu-wên
Pei Kai Shu-tsê
Yang Hu Shu-tzŭ Shu1zi3 叔子 叔子
Xiang Tao Wên-pao
Xiang Tiao Wên-pao Wen2bao4 文豹 文豹
Zheng Chong Wên-ho
Teng Xiu Hsien-hsien Xian3xian1 顯先 显先
Hou Shilang Hsiao-ming
Xiahou Zhan Hsiao-jo
Ma Long Hsiao-hsing Xiao4xing1 孝興 孝兴
Yang Zhao Hsiu-ch‘u
Chen Qian Hsiu-yüan Xiu1yuan1 休淵 休渊
Wang Xiang Hsiu-chêng Xiu1zheng1 休徵 休徵
Wang Hun Hsüan-ch‘ung 玄沖 玄冲
Qin Xiu Hsüan-lang
Wang Lan Hsüan-t‘ung
Hu Fen Hsüan-wei Xuan2wei1 玄威 玄威
Wei Shu Yang-yüan
Gu Rong Yen-hsien
Zuo Xi Yen-yung
He Zeng Ying-k‘-ao Ying3kao3 穎考 颖考
Ren Kai Yüan-pao 元褒 元褒
Shao Ti Yüan-po Yuan2bo2 元伯 元伯
He Zhen Yüan-kan
Du Yu Yüan-k‘-ai Yuan2kai3 元凱 元凯
Wu Gai Yüan-hsia
Sun Hao Yüan-tsung Yuan2zong1 元宗 元宗
Qiao Zhou Yün-nan 允南 允南
Hua Yi Chang-chün
Yang Xiu Chih-shu
Sima Yi Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Ruan Xian Chung-jung 仲容 仲容
Shi Bao Chung-jung Zhong4rong2 仲容 仲容
Bu Chan Chung-ssŭ
Liu Yi Chung-hsiung
Liu Qiao Chung-yen
Sima Wang Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Sima Zhou Tzŭ-chiang Zi3jiang1 子將 子将
Sun Chu Tzŭ-ching
Sima Gan Tzŭ-liang
Sima Zhao Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Zhou Chu Tzŭ-yin 子隱 子隐
Wang Su Tzŭ-yung Zi3yong1 子雍 子雍
Sima Shi Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Sima Jun Tzŭ-tsang

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014