Officer Style Names: Han Fu Officers

Three Kingdoms Style Names: Han Fu Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Han Fu Faction ]

Han Fu Faction: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Wenwei Wên-wei
Wenjie Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Jizi Chi-tzŭ
Bodian Po-tien 伯典 伯典
Zhengnan Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Yuanhao Yüan-hao Yuan2hao4 元皓 元皓
Zhongzhi Chung-chih Zhong4zhi4 仲治 仲治
Youruo Yu-jo You3ruo4 友若 友若
Wenruo Wên-jo Wen2ruo4 文若 文若
Junyi Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Min Chun Po-tien 伯典 伯典
Li Li Chi-tzŭ
Zhang He Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Han Fu Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Xun Yu Wên-jo Wen2ruo4 文若 文若
Geng Wu Wên-wei
Xun Chen Yu-jo You3ruo4 友若 友若
Tian Feng Yüan-hao Yuan2hao4 元皓 元皓
Shen Pei Chêng-nan Zheng4nan2 正南 正南
Xin Ping Chung-chih Zhong4zhi4 仲治 仲治

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014