Officer Style Names: Han Officers

Three Kingdoms Style Names: Han Dynasty

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Han Dynasty ]

Han Dynasty: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Jingzu Ching-tsu Jing4zu3 敬祖 敬祖
Wenli Wên-li 文禮 文礼
Wenji Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Bojie Po-chieh Bo2jie1 伯喈 伯喈
Mengde Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Yuanwei Yuan-wei 元偉 元伟
Jingyuan Ching-yüan 景完 景完
Jugao Chü-kao 巨高 巨高
Jixing Chi-hsing 季興 季兴
Gongxiao Kung-hsiao 公孝 公孝
Maoni Mao-ni Mao4ni2 茂尼 茂尼
Hangong Han4gong1 漢公 汉公
Gongtai Kung-t‘-ai Gong1tai2 公臺 公臺
Hanyu Han-yü Han4yu2 漢瑜 汉瑜
Yuanfang Yüan-fang Yuan2fang1 元方 元方
Kongzhang K‘ung-chang Kong3zhang1 孔璋 孔璋
Zhonggong Chung-kung 仲躬 仲躬
Yuanti Yüan-t‘i Yuan2ti4 元悌 元悌
Zhonglin Chung-lin Zhong4lin2 仲麟 仲麟
Ziyou Tzŭ-yu
Yingbo Ying-po
Shenfu Shên-fu
Weikao Wei-k’ao 威考 威考
Yuangping Yüanp‘ing Yuan2ping2 元平 元平
Zhonghua Chung-hua Zhong4hua4 仲華 仲华
Yuanxiong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Jianyang Chien-yang Jian4yang2 建陽 建阳
Zisu Tzŭ-su Zi3si4 子嗣 子嗣
Mouan Mou-an 茂安 茂安
Shuyin Shu-yin Shu1ying3 叔穎 叔颖
Gongren Kung-jên Gong1ren2 公仁 公仁
Zhongying Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Bohou Po-hou Bo2hou2 伯侯 伯侯
Gongliang Kung-liang Gong1liang2 公良 公良
Ziyin Tzŭ-yin
Bohe Po-ho Bo2he2 伯和 伯和
Gaoqing Kao-ch‘ing Gao1qing1 高卿 高卿
Deyun Tê-yün 德雲 德云
Shengda Shêng-ta 升達 升达
Zimin Tzŭ-min 子閔 子闵
Yuantu Yüan-t‘u Yuan2tu2 元圖 元图
Zishen Tzŭ-shên
Nanrong Nan-jung Nan2rong2 南容 南容
Gongti Kung-t‘i Gong1ti4 公悌 公悌
Jixing Chi-hsing 季行 季行
Shengji Shêng-chi 升濟 升济
Bogu Po-ku Bo2gui1 伯珪 伯珪
Yunchang Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Junye Chün-yeh
Youjian Yu-chien
Wenjie Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Boyan Po-yen
Wenyue Wên-yüeh Wen2yue1 文約 文约
Suigao Sui-kao Sui4gao1 遂高 遂高
Mengsun Mêng-sun
Yuangu Yüan-ku
Boqiu Po-ch‘iu 伯求 伯求
Yuangan Yüan-kan Yuan2gan4 元幹 元幹
Wenlin Wên-lin
Wencai Wên-ts‘ai
Gongya Kung-ya
Yizhen I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Jipi Chi-p‘i Ji4pi2 季皮 季皮
Wenran Wên-jan 文然 文然
Siran Ssŭ-jan Si1ran2 思然 思然
Mengjian Mêng-chien
Yuanji Yüan-chi 元機 元机
Deyi Tê-i 德禕 德祎
Wenjian Wên-chien
Wenju Wên-chü Wen2ju3 文舉 文举
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Jijiang Chi-chiang
Gongxu Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Yidu I-tu 異度 异度
Shuyu Shu-yü
Jizi Chi-tzŭ
Boyu Po-yü Bo2yu4 伯豫 伯豫
Degong Tê-kung
Xiaoyi Hsiao-i
Menghuang Mêng-huang Meng4huang2 孟皇 孟皇
Yuanjian Yüan-chien
Zhongning Chung-ning
Xuande Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Jingsheng Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Yugao Yü-kao Yu2gao1 于高 于高
Wenyao Wên-yao
Manshan Man-shan Man4shan1 曼山 曼山
Ziqi Tzŭ-ch‘i 子奇 子奇
Weide Wei-tê
Ziheng Tzŭ-hêng
Junlang Chün-lang 君郎 君郎
Zhengli Chêng-li 正禮 正礼
Zixiang Tzŭ-hsiang 子相 子相
Boan Po-an Bo2an1 伯安 伯安
Wenyu Wên-yü 文蔚 文蔚
Jicai Chi-ts‘ai
Jining Ji4ning2 季寧 季宁
Zigan Tzŭ-kan Zi3gan4 子幹 子干
Xiaoyuan Hsiao-yüan Xiao4yuan3 孝遠 孝远
Wengshu Wêng-shu Weng1shu1 翁叔 翁叔
Shoucheng Shou-ch‘êng Shou4cheng2 壽成 寿成
Wenyuan Wên-yüan 文淵 文渊
Xiaoyu Hsiao-yü Xiao4yu4 孝裕 孝裕
Juguang Chü-kuang Ju4guang1 巨光 巨光
Gongzu Kung-tsu 公祖 公祖
Chuqi Ch‘u-ch‘i 初起 初起
Wengu Wen2gu4 文固 文固
Wenxiong Wên-hsiung 文雄 文雄
Xiaozhang Hsiao-chang 孝章 孝章
Zilong Tzŭ-lung 子龍 子龙
Weiyan Wei-yen Wei1yan4 威彥 威彦
Junce Chün-ts‘ê
Jiangong Chienkung 建公 建公
Yuanyi Yüan-i Yuan2yi4 元異 元异
Wentai Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
Zilin Tzŭ-lin Zi3lin2 子林 子林
Yuanhao Yüan-hao Yuan2hao4 元皓 元皓
Ziyou Tzu-yu 子由 子由
Changwen Ch‘ang-wên
Gongjie Kung-chieh Gong1jie2 公節 公节
Yingxing Ying-hsing Jing3xing1 景興 景兴
Tongyao T‘ung-yao
Wendu Wên-tu
Zishi Tzŭ-shih Zi3shi1 子師 子师
Xiufu Hsiu-fu
Dewei Tê-wei
Qiqing Ch‘i-ch‘ing
Deyu Tê-yü
Deyu Tê-yü
Zilan Tzŭlan Zi3lan2 子蘭 子兰
Gongzhi Kung-chih 公矩 公矩
Fuxing Fu-hsing
Weiping Wei-p‘ing
Gongming Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Wenxiu Wên-hsiu 文休 文休
Mengyu Mêng-yü Meng4yu4 孟玉 孟玉
Gongbi Kung-pi
Ciming Tz‘ŭ-ming Ci2ming2 慈明 慈明
Gongda Kung-ta Gong1da2 公達 公达
Zhongyu Chung-yü
Boyu Po-yü
Zhengxiu Chêng-hsiu
Zhengxiu Chêng-hsiu
Yuanji Yüan-chi
Zhongyuan Chung-yüan 仲瑗 仲瑗
Zhouyang Chou-yang Zhou1yang2 周陽 周阳
Yaoqing Yao-ch‘ing Yao4qing1 曜卿 曜卿
Benchu Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Gonglu Kung-lu Gong1lu4 公路 公路
Ciyang Tz‘ŭ-yang
Zhengfu Chêng-fu Zheng4fu3 正輔 正辅
Zibing Tzŭ-ping 子並 子并
Gongxian Kung-hsien Gong1xian1 公先 公先
Yide I-tê Yi4de2 益德 益德
Wenji Wên-chi Wen2ji4 文紀 文纪
Shuming Shu-ming Shu1ming2 叔明 叔明
Yuanjie Yüan-chieh Yuan2jie2 元節 元节
Ziyun Tzŭ-yün 子雲 子云
Shuwei Shu-wei 叔威 叔威
Mengzhuo Mêng-cho 孟卓 孟卓
Boshen Po-shên Hui4shu4 惠恕 惠恕
Gongwei Kung-wei Gong1wei1 公威 公威
Zhishu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Ziyi Tzŭ-i
Weihao Wei-hao 威豪 威豪
Shumao Shu-mao
Binqing Pin-ch‘ing
Yanxin Yen-hsin
Zichang Tzŭ-ch‘ang
Zirou Tzŭ-jou
Yuanta Yüan-t‘-a
Gongye Kung-yeh
Kangcheng K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成
Yuansheng Yüan-shêng
Yuanchang Yüan-ch‘ang 元常 元常
Wenming Wên-ming
Daming Ta-ming Da4ming2 大明 大明
Renming Jên-ming
Jiamou Chia-mou Jia1mou2 嘉謀 嘉谋
Wenming Wên-ming Wen2ming2 文明 文明
Gongwei Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟
Zigong Tzŭ-kung Zi3gong4 子貢 子贡
Shilin Shih-lin

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Yuan Shao Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Zhao Qi Pin-ch‘ing
Liu Yu Po-an Bo2an1 伯安 伯安
Gongsun Zan Po-ku Bo2gui1 伯珪 伯珪
Emperor Xian [Liu Xie] Po-ho Bo2he2 伯和 伯和
Du Ji Po-hou Bo2hou2 伯侯 伯侯
Cai Yong Po-chieh Bo2jie1 伯喈 伯喈
He Yong Po-ch‘iu 伯求 伯求
Zhang Wen Po-shên Hui4shu4 惠恕 惠恕
Han Kui Po-yen
Li Quan Po-yü Bo2yu4 伯豫 伯豫
Yang Ci Po-yü
Wang Hong Ch‘ang-wên
Qin Xie Ch‘u-ch‘i 初起 初起
Xun Shuang Tz‘ŭ-ming Ci2ming2 慈明 慈明
Yuan Wei Tz‘ŭ-yang
Zhou Xin Ta-ming Da4ming2 大明 大明
Li Xie Tê-kung
Wei Huang Tê-wei
Jin Yi Tê-i 德禕 德祎
Wu Fu Tê-yü
Wu Qiong Tê-yü
Fan Ling Tê-yün 德雲 德云
Xiang Xu Fu-hsing
Fa Zhen Kao-ch‘ing Gao1qing1 高卿 高卿
Xu Xiang Kung-pi
Xun You Kung-ta Gong1da2 公達 公达
Wang Kuang Kung-chieh Gong1jie2 公節 公节
Du Kui Kung-liang Gong1liang2 公良 公良
Yuan Shu Kung-lu Gong1lu4 公路 公路
Xu Huang Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Dong Zhao Kung-jên Gong1ren2 公仁 公仁
Chen Gong Kung-t‘-ai Gong1tai2 公臺 公臺
Fu Xun Kung-t‘i Gong1ti4 公悌 公悌
Zhang Yan Kung-wei Gong1wei1 公威 公威
Zhu Jun Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟
Zhang Cheng Kung-hsien Gong1xian1 公先 公先
Cen Zhi Kung-hsiao 公孝 公孝
Kong Zhou Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Huan Dian Kung-ya
Zheng Tai Kung-yeh
Xiang Kai Kung-chih 公矩 公矩
Qiao Xuan Kung-tsu 公祖 公祖
Chen Dan Han4gong1 漢公 汉公
Chen Gui Han-yü Han4yu2 漢瑜 汉瑜
Zhou Zhong Chia-mou Jia1mou2 嘉謀 嘉谋
Sima Fang Chienkung 建公 建公
Ding Yuan Chien-yang Jian4yang2 建陽 建阳
Lu Jun Chi-ts‘ai
Kong Zhou Chi-chiang
Liu Biao Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Cao Quan Ching-yüan 景完 景完
Ba Zhi Ching-tsu Jing4zu3 敬祖 敬祖
Lu Kang Ji4ning2 季寧 季宁
Humu Ban Chi-p‘i Ji4pi2 季皮 季皮
Cao Teng Chi-hsing 季興 季兴
Geng Ji Chi-hsing 季行 季行
Li Li Chi-tzŭ
Cao Song Chü-kao 巨高 巨高
Pei Mao Chü-kuang Ju4guang1 巨光 巨光
Shisun Rui Chün-ts‘ê
Liu Yan Chün-lang 君郎 君郎
Guo Dian Chün-yeh
Zheng Xuan K‘-ang-ch‘êng Kang1cheng2 康成 康成
Chen Lin K‘ung-chang Kong3zhang1 孔璋 孔璋
Liu Liang Man-shan Man4shan1 曼山 曼山
Chang Xia Mao-ni Mao4ni2 茂尼 茂尼
Cao Cao Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Liang Gu Mêng-huang Meng4huang2 孟皇 孟皇
Jia Cong Mêng-chien
He Xi Mêng-sun
Xu Qiu Mêng-yü Meng4yu4 孟玉 孟玉
Zhang Miao Mêng-cho 孟卓 孟卓
Dong Fu Mou-an 茂安 茂安
Fu Xie Nan-jung Nan2rong2 南容 南容
Wei Jie Ch‘i-ch‘ing
Zhou Yu Jên-ming
Chong Shao Shên-fu
Fan Min Shêng-ta 升達 升达
Gongsun Du Shêng-chi 升濟 升济
Zong Cheng Shih-lin
Kong Yu Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Ma Teng Shou-ch‘êng Shou4cheng2 壽成 寿成
Zhao Jian Shu-mao
Zhang Hao Shu-ming Shu1ming2 叔明 叔明
Zhang Meng Shu-wei 叔威 叔威
Dong Min Shu-yin Shu1ying3 叔穎 叔颖
Li Jin Shu-yü
Ji Mu Ssŭ-jan Si1ran2 思然 思然
He Jin Sui-kao Sui4gao1 遂高 遂高
Wang Rui T‘ung-yao
Liu Wei-tê
Zhao Bao Wei-hao 威豪 威豪
Cui Lie Wei-k’ao 威考 威考
Xie Cheng Wei-p‘ing
Shi Xie Wei-yen Wei1yan4 威彥 威彦
Hu Wên-ts‘ai
Wang Yi Wên-tu
Ma Midi Wêng-shu Weng1shu1 翁叔 翁叔
She Jian Wen2gu4 文固 文固
Cai Yan Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Zhang Gang Wên-chi Wen2ji4 文紀 文纪
Jing Yi Wên-chien
Han Fu Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Kong Rong Wên-chü Wen2ju3 文舉 文举
Bian Rang Wên-li 文禮 文礼
Hou Wen Wên-lin
Zhou Huan Wên-ming
Zhu Hao Wên-ming Wen2ming2 文明 文明
Ji Miao Wên-jan 文然 文然
Sun Jian Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
She Yuan Wên-hsiung 文雄 文雄
Xu Jing Wên-hsiu 文休 文休
Liu Kuan Wên-yao
Lu Cui Wên-yü 文蔚 文蔚
Ma Yuan Wên-yüan 文淵 文渊
Han Sui Wên-yüeh Wen2yue1 文約 文约
Li Yi Hsiao-i
Meng Guang Hsiao-yü Xiao4yu4 孝裕 孝裕
Luo Jun Hsiao-yüan Xiao4yuan3 孝遠 孝远
Sheng Xian Hsiao-chang 孝章 孝章
Wei Duan Hsiu-fu
Liu Bei Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Zhao Qian Yen-hsin
Yuan Huan Yao-ch‘ing Yao4qing1 曜卿 曜卿
Zhang Fei I-tê Yi4de2 益德 益德
Kuai Yue I-tu 異度 异度
Chong Fu Ying-po
Wang Lang Ying-hsing Jing3xing1 景興 景兴
Huangfu Song I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Guo Xian Yu-chien
Zhong Yao Yüan-ch‘ang 元常 元常
Chen Ji Yüan-fang Yuan2fang1 元方 元方
He Zhen Yüan-kan Yuan2gan4 元幹 元幹
Cui Jun Yüanp‘ing Yuan2ping2 元平 元平
He Xun Yüan-ku
Tian Feng Yüan-hao Yuan2hao4 元皓 元皓
Jin Xuan Yüan-chi 元機 元机
Yin Xiu Yüan-chi
Liang Xiu Yüan-chien
Zhang Jian Yüan-chieh Yuan2jie2 元節 元节
Zhi Xi Yüan-shêng
Zhao Yu Yüan-t‘-a
Chen Wen Yüan-t‘i Yuan2ti4 元悌 元悌
Feng Ji Yüan-t‘u Yuan2tu2 元圖 元图
Cao Jie Yuan-wei 元偉 元伟
Ding Gong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Sima Jun Yüan-i Yuan2yi4 元異 元异
Liu Hong Yü-kao Yu2gao1 于高 于高
Guan Yu Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Yuan Zhong Chêng-fu Zheng4fu3 正輔 正辅
Liu Yao Chêng-li 正禮 正礼
Yang Chêng-hsiu
Yang Ding Chêng-hsiu
Zhang Yang Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Chen Shi Chung-kung 仲躬 仲躬
Deng Yu Chung-hua Zhong4hua4 仲華 仲华
Chen Xiang Chung-lin Zhong4lin2 仲麟 仲麟
Liu Ao Chung-ning
Dong Zhuo Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Xun Yue Chung-yü
Ying Shao Chung-yüan 仲瑗 仲瑗
Yuan Feng Chou-yang Zhou1yang2 周陽 周阳
Zhang Chao Tzŭ-ping 子並 子并
Zhao Rong Tzŭ-ch‘ang
Lu Zhi Tzŭ-kan Zi3gan4 子幹 子干
Zhuge Gui Tzŭ-kung Zi3gong4 子貢 子贡
Liu Xun Tzŭ-hêng
Wu Shi Tzŭlan Zi3lan2 子蘭 子兰
Taoqiu Hong Tzŭ-lin Zi3lin2 子林 子林
Shentu Pan Tzŭ-lung 子龍 子龙
Fan Zeng Tzŭ-min 子閔 子闵
Liu Tao Tzŭ-ch‘i 子奇 子奇
Zhao Wen Tzŭ-jou
Fu Qian Tzŭ-shên
Wang Yun Tzŭ-shih Zi3shi1 子師 子师
Ding Tzŭ-su Zi3si4 子嗣 子嗣
Liu Yi Tzŭ-hsiang 子相 子相
Zhang Zi Tzŭ-i
Duan Gui Tzŭ-yin
Chen Yi Tzŭ-yu
Wang Fu [Wang Zifu] Tzu-yu 子由 子由
Zhang Jin Tzŭ-yün 子雲 子云

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014