Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers H-O

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers H–O ]

Officers H–O: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Shiyuan Shih-yuan Shi4yuan2 士元 士元
Yigong I-kung 義公 义公
Wenjie Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Manyu Man-yü
Yuansi Yüan-ssŭ Yuan2si4 元嗣 元嗣
Zipei Tzŭ-p‘ei
Gongzi Kung-tzŭ Gong1zhi4 公至 公至
Boyan Po-yen
Delin Tê-lin
Degao Tê-kao De2gao1 德高 德高
Wenyue Wên-yüeh Wen2yue1 文約 文约
Jingran Ching-jan
Juzi Chü-tzŭ 莒子 莒子
Zishu Tzŭ-shu
Mengjie Mêng-chieh
Zitai Tzŭ-t‘-ai
Bodao Po-tao 伯道 伯道
Kongyi K‘ung-i
Changyu Ch‘ang-yü
Suigao Sui-kao Sui4gao1 遂高 遂高
Shulong Shu-lung Shu1long2 叔龍 叔龙
Huixing Hui-hsing
Gongmiao Kung-miao Gong1miao2 公苗 公苗
Xinbo Hsin-po
Mengsun Mêng-sun
Yangshi Yang-shih Yang2shi4 陽士 阳士
Yuangu Yüan-ku
Pingshu P‘ing-shu Ping2shu1 平叔 平叔
Boqiu Po-ch‘iu 伯求 伯求
Yingkao Ying-k‘-ao Ying3kao3 穎考 颖考
Yuangan Yüan-kan Yuan2gan4 元幹 元幹
Yuangan Yüan-kan
Junsu Chün-su
Chanying Ch‘an-ying
Xiaoming Hsiao-ming
Wenlin Wên-lin
Xuanwei Hsüan-wei Xuan2wei1 玄威 玄威
Weidu Wei-tu 偉度 伟度
Bozhang Po-chang
Wuxuan Wu-hsüan Wu3xuan2 武玄 武玄
Gongxian Kung-hsien
Wencai Wên-ts‘ai
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Kongming K‘ung-ming
Wencai Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Wende Wên-tê 文德 文德
Weize Wei-tse 偉則 偉則
Yongxian Yung-hsien Yong3xian1 永先 永先
Yuanhua Yüan-hua Yuan2hua4 元化 元化
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Zhangjun Chang-chün
Gongya Kung-ya
Yuanze Yüan-tsê Yuan2ze2 元則 元则
Boxu Po-hsü Bo2xu4 伯緒 伯绪
Wenlin Wên-lin
Gongfu Kung-fu Gong1fu4 公覆 公覆
Wenta Wên-t‘-a
Gongheng Kung-hêng Gong1heng2 公衡 公衡
Xiuming Hsiu-ming
Hansheng Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
Yizhen I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Zi’nan
Jipi Chi-p‘i Ji4pi2 季皮 季皮
Zimeng Tzŭ-mêng
Zhongmiao Chung-miao 仲邈 仲邈
Shaoxian Shao-hsien Shao4xian1 紹先 绍先
Shuye Shu-yeh 叔夜 叔夜
Shuchang Shu-ch‘ang
Wenran Wên-jan 文然 文然
Siran Ssŭ-jan Si1ran2 思然 思然
Zixun Tzŭ-hsün
Gonglü Kung-lü Gong12 公閭 公闾
Mengjian Mêng-chien
Shuye Shu-yeh
Liangdao Liang-tao 梁道 梁道
Wenhe Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Xianhe Hsien-ho Xian4he2 憲和 宪和
Ziyi Tzŭ-i 子翼 子翼
Zitong Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Yiqu I-ch‘ü
Gongyi Kung-i 公奕 公奕
Gongyan Kung-yen 公琰 公琰
Boyue Po-yüeh Bo2yue1 伯約 伯约
Boyi Po-i Bo2yi4 伯奕 伯奕
Ziya Tzŭ-ya 子牙 子牙
Jibo Chi-po Ji1bo2 機伯 机伯
Yuanji Yüan-chi 元機 元机
Deyi Tê-i 德禕 德祎
Wenjian Wên-chien
Derun Tê-jun De2run4 德潤 德润
Shulin Shu-lin
Wenju Wên-chü Wen2ju3 文舉 文举
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Jijiang Chi-chiang
Gongxu Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Zirou Tzŭ-jou 子柔 子柔
Yidu I-tu 異度 异度
Jingda Ching-ta Jing4da2 敬達 敬达
Yongnan Yung-nan
Mancheng Man-ch‘êng Man4cheng2 曼成 曼成
Xuanguo Hsüan-kuo
Sunde Sun-tê
Zixian Tzŭ-hsien 子憲 子宪
Shuping Shu-p‘ing
De’ang Tê’-ang De2ang2 德昂 德昂
Shuyu Shu-yü
Zhiran Chih-jan Zhi4ran2 稚然 稚然
Jizi Chi-tzŭ
Jianxian Chien-hsien Jian4xian2 建賢 建贤
Lingbo Ling-po Ling4bo2 令伯 令伯
Hannan Han-nan
Boyu Po-yü Bo2yu4 伯豫 伯豫
Dexian Têhsien De2xian2 德賢 德贤
Yongnan Yung-nan Yong3nan2 永南 永南
Gongzhao Kung-chao 公昭 公昭
Weigong Wei-kung Wei3gong1 偉恭 伟恭
Weigong Wei-kung
Wenda Wên-ta 文達 文达
Shuwen Shu-wên
Jihe Chi-ho
Degong Tê-kung
Zilang Tzŭ-lang
Zhengfang Chêng-fang Zheng4fang1 正方 正方
Xiaoyi Hsiao-i
Qinzhong Ch‘in-chung 欽仲 钦仲
Menghuang Mêng-huang Meng4huang2 孟皇 孟皇
Bofang Po-fang 伯方 伯方
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子虞 子虞
Yuanjian Yüan-chien
Kongru K‘ung-ju 孔儒 孔儒
Yuanjian Yüan-chien Yuan2jian3 元儉 元俭
Gongyuan Kung-yüan Gong1yuan1 公淵 公渊
Gongji Kung-chi Gong1ji4 公績 公绩
Kongshu K‘ung-shu
Zhongning Chung-ning
Zichu Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Xuande Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Jingsheng Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Zhengming Chêng-ming
Gongshan Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Gongshan Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Ziren Tzŭ-jên
Ziqi Tzŭ-ch‘i 子棄 子弃
Yuanying Yüan-ying Yuan2ying3 元穎 元颖
Yugao Yü-kao Yu2gao1 于高 于高
Jingyu Ching-yü 敬輿 敬舆
Wenyao Wên-yao
Fengxiao Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Manshan Man-shan Man4shan1 曼山 曼山
Bolun Po-lun 伯倫 伯伦
Zhongyan Chung-yen
Gongsi Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Kongcai K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Zizhen Tzŭ-chên Zi3zhen1 子真 子真
Ziqi Tzŭ-ch‘i 子奇 子奇
Weide Wei-tê
Chengguo Ch‘êng-kuo
Shizong Shih-tsung
Wenheng Wên-hêng Wen2heng2 文衡 文衡
Ziheng Tzŭ-hêng
Zitai Tzŭ-t‘-ai Zi3tai2 子臺 子台
Junlang Chün-lang 君郎 君郎
Weishi Wei-shih Wei1shi2 威碩 威硕
Zhengli Chêng-li 正禮 正礼
Ziyang Tzŭ-yang Zi3yang2 子揚 子扬
Gongsi Kung-ssŭ Gong1si4 恭嗣 恭嗣
Zhongxiong Chung-hsiung
Zixiang Tzŭ-hsiang 子相 子相
Gongshou Kung-shou Gong1shou4 公壽 公壽
Nanhe Nan-ho Nan2he2 南和 南和
Boan Po-an Bo2an1 伯安 伯安
Yuanhai Yüan-hai Yuan2hai3 元海 元海
Zhengming Chêng-ming 正明 正明
Jiyu Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Gonggan Kung-an Gong1gan4 公幹 公干
Kongcai K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Zibo Tzŭ-po 子伯 子伯
Chengxian Ch‘êng-hsien Cheng2xian1 承先 承先
Jingxuan Ching-hsüan
Fengxian Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Wenyu Wên-yü 文蔚 文蔚
Dinggong Ting-kung Ding4gong1 定公 定公
Ziheng Tzŭ-hêng Zi3heng2 子衡 子衡
Jicai Chi-ts‘ai
Gongji Kung-chi Gong1ji4 公紀 公纪
Shiheng Shih-hêng
Shiren Shih-jên Shi4ren2 士仁 士仁
Shiyi Shih-i Shi4yi4 世議 世议
Jingfeng Ching-fêng 敬風 敬风
Jiping Chi-p‘ing Ji4ping2 季平 季平
Jining Ji4ning2 季寧 季宁
Youjie Yu-chieh 幼節 幼节
Zizhang Tzŭ-chang
Ziming Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Zike Tzŭ-k‘o Zi3ke4 子恪 子恪
Zijing Tzŭ-ching Zi3jing4 子敬 子敬
Gongzhong Kung-chung
Boyan Po-yen Bo2yan2 伯言 伯言
Jiyang Chi-yang Ji4yang2 季阳 季阳
Jingzong Ching-tsung
Zijia Tzŭ-chia Zi3jia1 子家 子家
Shilong Shih-lung Shi4long2 士龍 士龙
Zigan Tzŭ-kan Zi3gan4 子幹 子干
Wenbo/Wenfu
Guanzhong Kuan-chung 貫中 贯中
Xiaoyuan Hsiao-yüan Xiao4yuan3 孝遠 孝远
Gongxu Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Lingze Ling-tsê 令則 令则
Mengqi Mêng-ch‘i Meng4qi4 孟起 孟起
Deheng Tê-hêng De2heng2 德衡 德衡
Jichang Chi-ch‘ang Ji4chang2 季常 季常
Xiaoxing Hsiao-hsing Xiao4xing1 孝興 孝兴
Wengshu Wêng-shu Weng1shu1 翁叔 翁叔
Chengbo Ch‘êng-po Cheng2bo2 承伯 承伯
Youchang Yu-ch‘ang You4chang2 幼常 幼常
Shoucheng Shou-ch‘êng Shou4cheng2 壽成 寿成
Chengheng Ch‘êng-hêng Sheng4heng2 盛衡 盛衡
Wenyuan Wên-yüan 文淵 文渊
Dexin Tê-hsin De2xin4 德信 德信
Boning Po-ning Bo2ning2 伯寧 伯宁
Gongheng
Xiaoxian Hsiao-hsien 孝先 孝先
Shengshan Shêng-shan 聲山 声山
Xushi Hsü-shih 序始 序始
Zhengfang Chêng-fang
Zijing Tzŭ-ching Zi3qing4 子敬 子敬
Xiaoyu Hsiao-yü Xiao4yu4 孝裕 孝裕
Gongwei Kungwei Gong1wei1 公威 公威
Gongxiu Kung-hsiu
Gongwu Kung-wu Gong1wu3 恭武 恭武
Zifang Tzŭ-fang Zi3fang1 子方 子方
Zhengping Chêng-p‘ing Zheng4ping2 正平 正平
Zizhong Tzŭ-chung Zi3zhong4 子仲 子仲
Wenya Wên-ya 文雅 文雅
Xibo Hsi-po 熙伯 熙伯
Bodian Po-tien 伯典 伯典
Dexing Tê-hsing 德信 德信
Wenti Wên-t‘i

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Liu Yu Po-an Bo2an1 伯安 伯安
Hao Zhao Po-tao 伯道 伯道
Min Chun Po-tien 伯典 伯典
Liang Mao Po-fang 伯方 伯方
Liu Ling Po-lun 伯倫 伯伦
Man Chong Po-ning Bo2ning2 伯寧 伯宁
He Yong Po-ch‘iu 伯求 伯求
Huan Jie Po-hsü Bo2xu4 伯緒 伯绪
Han Kui Po-yen
Lu Xun Po-yen Bo2yan2 伯言 伯言
Jiang Xu Po-i Bo2yi4 伯奕 伯奕
Li Quan Po-yü Bo2yu4 伯豫 伯豫
Jiang Wei Po-yüeh Bo2yue1 伯約 伯约
Hu Lei Po-chang
He Jiao Ch‘ang-yü
He Zong Ch‘an-ying
Ma Qi Ch‘êng-po Cheng2bo2 承伯 承伯
Liu Xi Ch‘êng-kuo
Ma Xun Ch‘êng-hêng Sheng4heng2 盛衡 盛衡
Lou Xuan Ch‘êng-hsien Cheng2xian1 承先 承先
Li Hui Tê’-ang De2ang2 德昂 德昂
Han Song Tê-kao De2gao1 德高 德高
Li Xie Tê-kung
Ma Jun Tê-hêng De2heng2 德衡 德衡
Han Pin Tê-lin
Kan Ze Tê-jun De2run4 德潤 德润
Li Ren Têhsien De2xian2 德賢 德贤
Ma Zhong Tê-hsin De2xin4 德信 德信
Mu Bing Tê-hsing 德信 德信
Jin Yi Tê-i 德禕 德祎
Lü Dai Ting-kung Ding4gong1 定公 定公
Lü Bu Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Liu Li Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Huang Gai Kung-fu Gong1fu4 公覆 公覆
Liu Zhen Kung-an Gong1gan4 公幹 公干
Huang Quan Kung-hêng Gong1heng2 公衡 公衡
Man Wei
Ling Tong Kung-chi Gong1ji4 公績 公绩
Lu Ji Kung-chi Gong1ji4 公紀 公纪
Jia Chong Kung-lü Gong12 公閭 公闾
He Qi Kung-miao Gong1miao2 公苗 公苗
Liu Dai Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Liu Dai Kung-shan Gong1shan1 公山 公山
Liu Yong Kung-shou Gong1shou4 公壽 公壽
Liu Shan Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Liu Yi Kung-ssŭ Gong1si4 恭嗣 恭嗣
Meng Jian Kungwei Gong1wei1 公威 公威
Meng Zong Kung-wu Gong1wu3 恭武 恭武
Hu Qian Kung-hsien
Meng Kang Kung-hsiu
Kong Zhou Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Luo Tong Kung-hsü Gong1xu4 公緒 公绪
Huan Dian Kung-ya
Jiang Wan Kung-yen 公琰 公琰
Jiang Qin Kung-i 公奕 公奕
Liao Li Kung-yüan Gong1yuan1 公淵 公渊
Li Sheng Kung-chao 公昭 公昭
Lu Xi Kung-chung
Han Ji Kung-tzŭ Gong1zhi4 公至 公至
Luo Ben Kuan-chung 貫中 贯中
Li Miao Han-nan
Huang Zhong Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
He Pan Hui-hsing
Li Li Chien-hsien Jian4xian2 建賢 建贤
Yin Ji Chi-po Ji1bo2 機伯 机伯
Lu Jun Chi-ts‘ai
Ma Liang Chi-ch‘ang Ji4chang2 季常 季常
Li Xi Chi-ho
Kong Zhou Chi-chiang
Lai Min Ching-ta Jing4da2 敬達 敬达
Lu Kai Ching-fêng 敬風 敬风
Han Xuan Ching-jan
Liu Biao Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Lu Bo Ching-hsüan
Liu Ji Ching-yü 敬輿 敬舆
Lu Yin Ching-tsung
Lu Kang Ji4ning2 季寧 季宁
Humu Ban Chi-p‘i Ji4pi2 季皮 季皮
Lü Kai Chi-p‘ing Ji4ping2 季平 季平
Lü Yi Chi-yang Ji4yang2 季阳 季阳
Liu Zhang Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Li Li Chi-tzŭ
Liu Yan Chün-lang 君郎 君郎
He Zhi Chün-su
Han Xun Chü-tzŭ 莒子 莒子
Liu Shao K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Liu Zhu K‘ung-ts‘ai Kong3cai2 孔才 孔才
Hu Zhao K‘ung-ming
Liang Yu K‘ung-ju 孔儒 孔儒
Linghu Shao K‘ung-shu
Hao Zhou K‘ung-i
Jia Kui Liang-tao 梁道 梁道
Li Mi Ling-po Ling4bo2 令伯 令伯
Luo Xian Ling-tsê 令則 令则
Li Dian Man-ch‘êng Man4cheng2 曼成 曼成
Liu Liang Man-shan Man4shan1 曼山 曼山
Han Guan Man-yü
Liang Gu Mêng-huang Meng4huang2 孟皇 孟皇
Jia Cong Mêng-chien
Hao ? Mêng-chieh
Ma Chao Mêng-ch‘i Meng4qi4 孟起 孟起
He Xi Mêng-sun
Liu Yong Nan-ho Nan2he2 南和 南和
He Yan P‘ing-shu Ping2shu1 平叔 平叔
Li Zhuan Ch‘in-chung 欽仲 钦仲
Huo Yi Shao-hsien Shao4xian1 紹先 绍先
Mao Lun Shêng-shan 聲山 声山
Lu Ji Shih-hêng
Lu Yun Shih-lung Shi4long2 士龍 士龙
Lu Jing Shih-jên Shi4ren2 士仁 士仁
Lü Ju Shih-i Shi4yi4 世議 世议
Han ? Shih-yuan Shi4yuan2 士元 士元
Hu Yuan Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Kong Yu Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Liu Xian Shih-tsung
Ma Teng Shou-ch‘êng Shou4cheng2 壽成 寿成
Ji Mao Shu-ch‘ang
Kong Gui Shu-lin
He Kui Shu-lung Shu1long2 叔龍 叔龙
Li Heng Shu-p‘ing
Li Wan Shu-wên
Ji Kang Shu-yeh 叔夜 叔夜
Jia Hong Shu-yeh
Li Jin Shu-yü
Ji Mu Ssŭ-jan Si1ran2 思然 思然
He Jin Sui-kao Sui4gao1 遂高 遂高
Li Fu Sun-tê
Liu Wei-tê
Hu Ji Wei-tu 偉度 伟度
Li Su Wei-kung Wei3gong1 偉恭 伟恭
Li Su Wei-kung
Liu Yan Wei-shih Wei1shi2 威碩 威硕
Hu Zong Wei-tse 偉則 偉則
Luan
Hu Wên-ts‘ai
Hu Zhen Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Li Tong Wên-ta 文達 文达
Hu Zhi Wên-tê 文德 文德
Ma Midi Wêng-shu Weng1shu1 翁叔 翁叔
Jia Xu Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Liu Xuan Wên-hêng Wen2heng2 文衡 文衡
Jing Yi Wên-chien
Han Fu Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Kong Rong Wên-chü Wen2ju3 文舉 文举
Hou Wen Wên-lin
Huan Ye Wên-lin
Ji Miao Wên-jan 文然 文然
Huang Lang Wên-t‘-a
Nie Yu Wên-t‘i
Miao Pei Wên-ya 文雅 文雅
Liu Kuan Wên-yao
Lu Cui Wên-yü 文蔚 文蔚
Ma Yuan Wên-yüan 文淵 文渊
Han Sui Wên-yüeh Wen2yue1 文約 文约
Hu Lie Wu-hsüan Wu3xuan2 武玄 武玄
Jian Yong Hsien-ho Xian4he2 憲和 宪和
Hou Shilang Hsiao-ming
Mao Jie Hsiao-hsien 孝先 孝先
Ma Long Hsiao-hsing Xiao4xing1 孝興 孝兴
Li Yi Hsiao-i
Meng Guang Hsiao-yü Xiao4yu4 孝裕 孝裕
Luo Jun Hsiao-yüan Xiao4yuan3 孝遠 孝远
Miao Xi Hsi-po 熙伯 熙伯
He Shao Hsin-po
Huang Xiang Hsiu-ming
Liu Bei Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Li Feng Hsüan-kuo
Hu Fen Hsüan-wei Xuan2wei1 玄威 玄威
Mao Zonggang Hsü-shih 序始 序始
He Xia Yang-shih Yang2shi4 陽士 阳士
Kuai Yue I-tu 異度 异度
Han Dang I-kung 義公 义公
He Zeng Ying-k‘-ao Ying3kao3 穎考 颖考
Jiang Qi I-ch‘ü
Huangfu Song I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Li Chao Yung-nan
Li Shao Yung-nan Yong3nan2 永南 永南
Hua He Yung-hsien Yong3xian1 永先 永先
Ma Su Yu-ch‘ang You4chang2 幼常 幼常
Lu Kang Yu-chieh 幼節 幼节
He Zhen Yüan-kan Yuan2gan4 元幹 元幹
He Zhen Yüan-kan
He Xun Yüan-ku
Liu Yuan Yüan-hai Yuan2hai3 元海 元海
Hua Tuo Yüan-hua Yuan2hua4 元化 元化
Jin Xuan Yüan-chi 元機 元机
Liang Xiu Yüan-chien
Liao Hua Yüan-chien Yuan2jian3 元儉 元俭
Han Hao Yüan-ssŭ Yuan2si4 元嗣 元嗣
Liu Fu Yüan-ying Yuan2ying3 元穎 元颖
Huan Fan Yüan-tsê Yuan2ze2 元則 元则
Liu Hong Yü-kao Yu2gao1 于高 于高
Hua Yi Chang-chün
Li Yan Chêng-fang Zheng4fang1 正方 正方
Master Qingniu Chêng-fang
Liu Yao Chêng-li 正禮 正礼
Liu Can Chêng-ming
Liu Zan Chêng-ming 正明 正明
Mi Heng Chêng-p‘ing Zheng4ping2 正平 正平
Li Jue Chih-jan Zhi4ran2 稚然 稚然
Huo Jun Chung-miao 仲邈 仲邈
Liu Ao Chung-ning
Liu Yi Chung-hsiung
Liu Qiao Chung-yen
Hui
Lou Gui Tzŭ-po 子伯 子伯
Liu Ba Tzŭ-ch‘u Zi3chu1 子初 子初
Mi Fang Tzŭ-fang Zi3fang1 子方 子方
Lu Zhi Tzŭ-kan Zi3gan4 子幹 子干
Liu Xun Tzŭ-hêng
Lü Fan Tzŭ-hêng Zi3heng2 子衡 子衡
Lu Yu Tzŭ-chia Zi3jia1 子家 子家
Lu Su Tzŭ-ching Zi3jing4 子敬 子敬
Meng Da Tzŭ-ching Zi3qing4 子敬 子敬
Lü Qian Tzŭ-k‘o Zi3ke4 子恪 子恪
Li Xiu Tzŭ-lang
Huo Guang Tzŭ-mêng
Lü Meng Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Han Heng Tzŭ-p‘ei
Liu Fang Tzŭ-ch‘i 子棄 子弃
Liu Tao Tzŭ-ch‘i 子奇 子奇
Liu Dun Tzŭ-jên
Kuai Liang Tzŭ-jou 子柔 子柔
Handan Chun Tzŭ-shu
Hao Pu Tzŭ-t‘-ai
Liu Xun Tzŭ-t‘-ai Zi3tai2 子臺 子台
Jiang Ji Tzŭ-t‘ung 子通 子通
Li Fu Tzŭ-hsien 子憲 子宪
Liu Yi Tzŭ-hsiang 子相 子相
Ji Tzŭ-hsün
Jiang Ziya [Lü Wang] Tzŭ-ya 子牙 子牙
Liu Ye Tzŭ-yang Zi3yang2 子揚 子扬
Jiang Gan Tzŭ-i 子翼 子翼
Hua Xin Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Liang Xi Tzŭ-yü Zi3yu2 子虞 子虞
Lu Mao Tzŭ-chang
Liu Shi Tzŭ-chên Zi3zhen1 子真 子真
Mi Zhu Tzŭ-chung Zi3zhong4 子仲 子仲

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014