Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers H

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers H ]

Officers H: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Shiyuan Shih-yuan Shi4yuan2 士元 士元
Yigong I-kung 義公 义公
Wenjie Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Manyu Man-yü
Yuansi Yüan-ssŭ Yuan2si4 元嗣 元嗣
Zipei Tzŭ-p‘ei
Gongzi Kung-tzŭ Gong1zhi4 公至 公至
Boyan Po-yen
Delin Tê-lin
Degao Tê-kao De2gao1 德高 德高
Wenyue Wên-yüeh Wen2yue1 文約 文约
Jingran Ching-jan
Juzi Chü-tzŭ 莒子 莒子
Zishu Tzŭ-shu
Mengjie Mêng-chieh
Zitai Tzŭ-t‘-ai
Bodao Po-tao 伯道 伯道
Kongyi K‘ung-i
Changyu Ch‘ang-yü
Suigao Sui-kao Sui4gao1 遂高 遂高
Shulong Shu-lung Shu1long2 叔龍 叔龙
Huixing Hui-hsing
Gongmiao Kung-miao Gong1miao2 公苗 公苗
Xinbo Hsin-po
Mengsun Mêng-sun
Yangshi Yang-shih Yang2shi4 陽士 阳士
Yuangu Yüan-ku
Pingshu P‘ing-shu Ping2shu1 平叔 平叔
Boqiu Po-ch‘iu 伯求 伯求
Yingkao Ying-k‘-ao Ying3kao3 穎考 颖考
Yuangan Yüan-kan Yuan2gan4 元幹 元幹
Yuangan Yüan-kan
Junsu Chün-su
Chanying Ch‘an-ying
Xiaoming Hsiao-ming
Wenlin Wên-lin
Xuanwei Hsüan-wei Xuan2wei1 玄威 玄威
Weidu Wei-tu 偉度 伟度
Bozhang Po-chang
Wuxuan Wu-hsüan Wu3xuan2 武玄 武玄
Gongxian Kung-hsien
Wencai Wên-ts‘ai
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
Kongming K‘ung-ming
Wencai Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Wende Wên-tê 文德 文德
Weize Wei-tse 偉則 偉則
Yongxian Yung-hsien Yong3xian1 永先 永先
Yuanhua Yüan-hua Yuan2hua4 元化 元化
Ziyu Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼
Zhangjun Chang-chün
Gongya Kung-ya
Yuanze Yüan-tsê Yuan2ze2 元則 元则
Boxu Po-hsü Bo2xu4 伯緒 伯绪
Wenlin Wên-lin
Gongfu Kung-fu Gong1fu4 公覆 公覆
Wenta Wên-t‘-a
Gongheng Kung-hêng Gong1heng2 公衡 公衡
Xiuming Hsiu-ming
Hansheng Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
Yizhen I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Zi’nan
Jipi Chi-p‘i Ji4pi2 季皮 季皮
Zimeng Tzŭ-mêng
Zhongmiao Chung-miao 仲邈 仲邈
Shaoxian Shao-hsien Shao4xian1 紹先 绍先

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Hao Zhao Po-tao 伯道 伯道
He Yong Po-ch‘iu 伯求 伯求
Huan Jie Po-hsü Bo2xu4 伯緒 伯绪
Han Kui Po-yen
Hu Lei Po-chang
He Jiao Ch‘ang-yü
He Zong Ch‘an-ying
Han Song Tê-kao De2gao1 德高 德高
Han Pin Tê-lin
Huang Gai Kung-fu Gong1fu4 公覆 公覆
Huang Quan Kung-hêng Gong1heng2 公衡 公衡
He Qi Kung-miao Gong1miao2 公苗 公苗
Hu Qian Kung-hsien
Huan Dian Kung-ya
Han Ji Kung-tzŭ Gong1zhi4 公至 公至
Huang Zhong Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
He Pan Hui-hsing
Han Xuan Ching-jan
Humu Ban Chi-p‘i Ji4pi2 季皮 季皮
He Zhi Chün-su
Han Xun Chü-tzŭ 莒子 莒子
Hu Zhao K‘ung-ming
Hao Zhou K‘ung-i
Han Guan Man-yü
Hao ? Mêng-chieh
He Xi Mêng-sun
He Yan P‘ing-shu Ping2shu1 平叔 平叔
Huo Yi Shao-hsien Shao4xian1 紹先 绍先
Han ? Shih-yuan Shi4yuan2 士元 士元
Hu Yuan Shih-yüan Shi4yuan2 世元 世元
He Kui Shu-lung Shu1long2 叔龍 叔龙
He Jin Sui-kao Sui4gao1 遂高 遂高
Hu Ji Wei-tu 偉度 伟度
Hu Zong Wei-tse 偉則 偉則
Hu Wên-ts‘ai
Hu Zhen Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Hu Zhi Wên-tê 文德 文德
Han Fu Wên-chieh Wen2jie2 文節 文节
Hou Wen Wên-lin
Huan Ye Wên-lin
Huang Lang Wên-t‘-a
Han Sui Wên-yüeh Wen2yue1 文約 文约
Hu Lie Wu-hsüan Wu3xuan2 武玄 武玄
Hou Shilang Hsiao-ming
He Shao Hsin-po
Huang Xiang Hsiu-ming
Hu Fen Hsüan-wei Xuan2wei1 玄威 玄威
He Xia Yang-shih Yang2shi4 陽士 阳士
Han Dang I-kung 義公 义公
He Zeng Ying-k‘-ao Ying3kao3 穎考 颖考
Huangfu Song I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Hua He Yung-hsien Yong3xian1 永先 永先
He Zhen Yüan-kan Yuan2gan4 元幹 元幹
He Zhen Yüan-kan
He Xun Yüan-ku
Hua Tuo Yüan-hua Yuan2hua4 元化 元化
Han Hao Yüan-ssŭ Yuan2si4 元嗣 元嗣
Huan Fan Yüan-tsê Yuan2ze2 元則 元则
Hua Yi Chang-chün
Huo Jun Chung-miao 仲邈 仲邈
Hui
Huo Guang Tzŭ-mêng
Han Heng Tzŭ-p‘ei
Handan Chun Tzŭ-shu
Hao Pu Tzŭ-t‘-ai
Hua Xin Tzŭ-yü Zi3yu2 子魚 子鱼

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014