Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers G

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers G ]

Officers G: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Xingba Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
Kongwen K‘ung-wên Kong3wen2 孔文 孔文
Yuan Yüan
Yuancai Yüan-ts‘ai Yuan2cai2 元才 元才
Wenhui Wên-hui Wen2hui4 文惠 文惠
Bozhen Po-chên
Kuanfang K‘uan-fang
Yuanlü Yüan-lü Yuan23 元呂 元吕
Shenping Shên-p‘ing 升平 升平
Jixing Chi-hsing 季行 季行
Wenwei Wên-wei
Deguang Tê-kuang
Dexu Tê-hsü
Shengji Shêng-chi 升濟 升济
Bogu Po-ku Bo2gui1 伯珪 伯珪
A-li
Yanxian Yen-hsien
Xiaoze Hsiao-tsê
Zimo Tzŭ-mo Zi3mo4 子默 子默
Yuantan Yüan-t‘-an Yuan2tan4 元嘆 元叹
Shiqi Shih-ch‘i 士起 士起
Gongming Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Youan Yu-an You4an1 幼安 幼安
Anguo An-kuo An1guo2 安國 安国
Yunchang Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Zhong Chung
Zibang Tzŭ-pang Zi3bang1 子邦 子邦
Zhonggong Chung-kung Zhong4gong1 仲恭 仲恭
Junye Chün-yeh
Boji Po-chi 伯濟 伯济
Fengxiao Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Zhongnan Chung-nan
Duo To
Gongze Kung-tsê Gong1ze2 公則 公则
Youjian Yu-chien
Boyi Po-i Bo2yi4 伯益 伯益
Yanchang Yen-ch‘ang 演長 演长
Zini Tzŭ-ni Zi3ni2 子尼 子尼

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Gu Li
Guan Xing An-kuo An1guo2 安國 安国
Gongsun Zan Po-ku Bo2gui1 伯珪 伯珪
Guo Huai Po-chi 伯濟 伯济
Guo Yi Po-i Bo2yi4 伯益 伯益
Gao Wan Po-chên
Gong Jiao Tê-kuang
Gong Lu Tê-hsü
Guo Si To
Guo Jia Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Guan Lu Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Guo Tu Kung-tsê Gong1ze2 公則 公则
Geng Ji Chi-hsing 季行 季行
Guo Dian Chün-yeh
Gao Dai K‘ung-wên Kong3wen2 孔文 孔文
Gao Yi K‘uan-fang
Gongsun Du Shêng-chi 升濟 升济
Gaotang Long Shên-p‘ing 升平 升平
Guan Jing Shih-ch‘i 士起 士起
Gao Rou Wên-hui Wen2hui4 文惠 文惠
Geng Wu Wên-wei
Gu Shao Hsiao-tsê
Gan Ning Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
Guo Youzhi Yen-ch‘ang 演長 演长
Gu Rong Yen-hsien
Guan Ning Yu-an You4an1 幼安 幼安
Guo Xian Yu-chien
Gao Ding Yüan
Gao Gan Yüan-ts‘ai Yuan2cai2 元才 元才
Gao Yüan-lü Yuan23 元呂 元吕
Gu Yong Yüan-t‘-an Yuan2tan4 元嘆 元叹
Guan Yu Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Guan Yiwu Chung
Guanqiu Jian Chung-kung Zhong4gong1 仲恭 仲恭
Guo Pei Chung-nan
Guanqiu Dian Tzŭ-pang Zi3bang1 子邦 子邦
Gu Tan Tzŭ-mo Zi3mo4 子默 子默
Guo Yuan Tzŭ-ni Zi3ni2 子尼 子尼

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014