Officer Style Names: Officers Warriors Officers

Three Kingdoms Style Names: Dynasty Warriors Category

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Dynasty Warriors Category ]

Dynasty Warriors Category: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Wenji Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Mengde Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Zihuan Tzŭ-huan Zi3huan2 子桓 子桓
Zixiao Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Shizai Shih-tsai Shi4zai3 士載 士载
Chengyuan Ch‘êng-yüan Cheng2yuan1 承淵 承渊
Zhongying Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Xingba Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
Anguo An-kuo An1guo2 安國 安国
Yunchang Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Boji Po-chi 伯濟 伯济
Fengxiao Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Gongfu Kung-fu Gong1fu4 公覆 公覆
Hansheng Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
Wenhe Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Boyue Po-yüeh Bo2yue1 伯約 伯约
Mancheng Man-ch‘êng Man4cheng2 曼成 曼成
Gongji Kung-chi Gong1ji4 公績 公绩
Xuande Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Gongsi Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Fengxian Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Ziming Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Zijing Tzŭ-ching Zi3jing4 子敬 子敬
Boyan Po-yen Bo2yan2 伯言 伯言
Mengqi Mêng-ch‘i Meng4qi4 孟起 孟起
Lingming Ling-ming Ling4ming2 令明 令明
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 士元 士元
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Zhongda Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Zishang Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Bofu Po-fu Bo2fu2 伯符 伯符
Wentai Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
Zhongmou Chung-mou Zhong4mou2 仲謀 仲谋
Ziyi Tzŭ-i Zi3yi4 子義 子义
Wenchang Wên-ch‘ang Wen2chang2 文長 文长
Zhongquan Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Yuanrang Yüan-jang Yuan2rang4 元讓 元让
Miaocai Miao-ts‘ai Miao4cai2 妙才 妙才
Zhongkang Chung-k‘-ang Zhong4kang1 仲康 仲康
Gongming Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Benchu Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Wenqian Wên-ch‘ien 文謙 文谦
Yide I-tê Yi4de2 益德 益德
Junyi Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Wenyuan Wên-yüan Wen2yuan3 文遠 文远
Zilong Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Shiji Shih-chi Shi4ji4 士季 士季
Youping Yu-p‘ing You4ping2 幼平 幼平
Gongjin Kung-chin Gong1jin3 公瑾 公瑾
Gongxiu Kung-hsiu Gong1xiu1 公休 公休
Kongming K‘ung-ming Kong3ming2 孔明 孔明
Yuanfang Yüan-fang Yuan2fang4 元放 元放

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Guan Xing An-kuo An1guo2 安國 安国
Yuan Shao Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Sun Ce Po-fu Bo2fu2 伯符 伯符
Guo Huai Po-chi 伯濟 伯济
Lu Xun Po-yen Bo2yan2 伯言 伯言
Jiang Wei Po-yüeh Bo2yue1 伯約 伯约
Ding Feng Ch‘êng-yüan Cheng2yuan1 承淵 承渊
Lü Bu Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Guo Jia Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Huang Gai Kung-fu Gong1fu4 公覆 公覆
Ling Tong Kung-chi Gong1ji4 公績 公绩
Zhou Yu Kung-chin Gong1jin3 公瑾 公瑾
Xu Huang Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Liu Shan Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Zhuge Dan Kung-hsiu Gong1xiu1 公休 公休
Huang Zhong Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
Zhang He Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Zhuge Liang K‘ung-ming Kong3ming2 孔明 孔明
Pang De Ling-ming Ling4ming2 令明 令明
Li Dian Man-ch‘êng Man4cheng2 曼成 曼成
Cao Cao Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Ma Chao Mêng-ch‘i Meng4qi4 孟起 孟起
Xiahou Yuan Miao-ts‘ai Miao4cai2 妙才 妙才
Zhong Hui Shih-chi Shi4ji4 士季 士季
Pang Tong Shih-yüan Shi4yuan2 士元 士元
Deng Ai Shih-tsai Shi4zai3 士載 士载
Wei Yan Wên-ch‘ang Wen2chang2 文長 文长
Jia Xu Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Cai Yan Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Yue Jin Wên-ch‘ien 文謙 文谦
Sun Jian Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
Zhang Liao Wên-yüan Wen2yuan3 文遠 文远
Gan Ning Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
Liu Bei Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Zhang Fei I-tê Yi4de2 益德 益德
Zhou Tai Yu-p‘ing You4ping2 幼平 幼平
Zuo Ci Yüan-fang Yuan2fang4 元放 元放
Xiahou Dun Yüan-jang Yuan2rang4 元讓 元让
Guan Yu Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Sima Yi Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Xu Chu Chung-k‘-ang Zhong4kang1 仲康 仲康
Sun Quan Chung-mou Zhong4mou2 仲謀 仲谋
Xiahou Ba Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Dong Zhuo Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Cao Pi Tzŭ-huan Zi3huan2 子桓 子桓
Lu Su Tzŭ-ching Zi3jing4 子敬 子敬
Zhao Yun Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Lü Meng Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Sima Zhao Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Cao Ren Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Taishi Ci Tzŭ-i Zi3yi4 子義 子义
Sima Shi Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014