Officer Style Names: Dong Zhuo Officers

Three Kingdoms Style Names: Dong Zhuo Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Dong Zhuo Faction ]

Dong Zhuo Faction: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Bojie Po-chieh Bo2jie1 伯喈 伯喈
Yuanfang Yüan-fang Yuan2fang1 元方 元方
Yuanxiong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Shuyin Shu-yin Shu1ying3 叔穎 叔颖
Zhongying Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Zhongming Chung-ming
Shengji Shêng-chi 升濟 升济
Duo To
Yuangu Yüan-ku
Boqiu Po-ch‘iu 伯求 伯求
Wencai Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Yizhen I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Jipi Chi-p‘i Ji4pi2 季皮 季皮
Wenhe Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Zhiran Chih-jan Zhi4ran2 稚然 稚然
Weigong Wei-kung Wei3gong1 偉恭 伟恭
Zhongning Chung-ning
Jiyu Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Fengxian Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Wengshu Wêng-shu Weng1shu1 翁叔 翁叔
Wenxiu Wên-hsiu 文休 文休
Ciming Tz‘ŭ-ming Ci2ming2 慈明 慈明
Gongda Kung-ta Gong1da2 公達 公达
Yuanji Yüan-chi
Zhishu Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Ziyi Tzŭ-i
Shumao Shu-mao
Binqing Pin-ch‘ing
Yanxin Yen-hsin
Zirou Tzŭ-jou
Gongye Kung-yeh
Zhongyuan Chung-yüan 仲遠 仲远
Jiamou Chia-mou Jia1mou2 嘉謀 嘉谋
Gongwei Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Zhao Qi Pin-ch‘ing
Cai Yong Po-chieh Bo2jie1 伯喈 伯喈
He Yong Po-ch‘iu 伯求 伯求
Xun Shuang Tz‘ŭ-ming Ci2ming2 慈明 慈明
Guo Si To
Lü Bu Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Xun You Kung-ta Gong1da2 公達 公达
Zhu Jun Kung-wei Gong1wei3 公偉 公伟
Zheng Tai Kung-yeh
Zhou Zhong Chia-mou Jia1mou2 嘉謀 嘉谋
Humu Ban Chi-p‘i Ji4pi2 季皮 季皮
Liu Zhang Chi-yü Ji4yu4 季玉 季玉
Gongsun Du Shêng-chi 升濟 升济
Zhao Jian Shu-mao
Dong Min Shu-yin Shu1ying3 叔穎 叔颖
Li Su Wei-kung Wei3gong1 偉恭 伟恭
Hu Zhen Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Ma Midi Wêng-shu Weng1shu1 翁叔 翁叔
Jia Xu Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Xu Jing Wên-hsiu 文休 文休
Zhao Qian Yen-hsin
Huangfu Song I-chên Yi4zhen1 義真 义真
Chen Ji Yüan-fang Yuan2fang1 元方 元方
He Xun Yüan-ku
Yin Xiu Yüan-chi
Ding Gong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Li Jue Chih-jan Zhi4ran2 稚然 稚然
Zhang Yang Chih-shu Zhi4shu1 稚叔 稚叔
Duan Wei Chung-ming
Liu Ao Chung-ning
Dong Zhuo Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Zhou Bi Chung-yüan 仲遠 仲远
Zhao Wen Tzŭ-jou
Zhang Zi Tzŭ-i

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014