Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers D

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers D ]

Officers D: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Shizai Shih-tsai Shi4zai3 士載 士载
Kongshan K‘ung-shan Kong3shan1 孔山 孔山
Xuanmao Hsüan-mao
Zhonghua Chung-hua Zhong4hua4 仲華 仲华
Bomiao Po-miao Bo2miao2 伯苗 伯苗
Chengyuan Ch‘êng-yüan Cheng2yuan1 承淵 承渊
Yuanxiong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Zijian Tzŭ-chien
Xiaolian Hsiao-lien 孝連 孝连
Yanjing Yen-ching 彥靖 彦靖
Jingli Ching-li Jing4li3 敬礼 敬礼
Zhengli Chêng-li Zheng4li3 正禮 正礼
Jianyang Chien-yang Jian4yang2 建陽 建阳
Zisu Tzŭ-su Zi3si4 子嗣 子嗣
Jizhong Chi-chung
Mouan Mou-an 茂安 茂安
Youzai Yu-tsai You4zai3 幼宰 幼宰
Xiuxu Hsiu-hsü Xiu1xu4 休緒 休绪
Gongxi Kung-hsi Gong1xi2 龔襲 龚袭
Shuyin Shu-yin Shu1ying3 叔穎 叔颖
Yuandai Yüan-tai Yuan2dai4 元代 元代
Jizhi Chi-chih 季直 季直
Xiuzhao Hsiu-chao Xiu1zhao1 休昭 休昭
Gongren Kung-jên Gong1ren2 公仁 公仁
Zhongying Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Gongyou Kung-yu
Bohou Po-hou Bo2hou2 伯侯 伯侯
Gongliang Kung-liang Gong1liang2 公良 公良
Boyu Po-yü Bo2yu2 伯瑜 伯瑜
Wubo Wu-po
Guofu Kuo-fu 國輔 国辅
Zixu Tzŭ-hsü Zi3xu4 子緒 子绪
Yuankai Yüan-k‘-ai Yuan2kai3 元凱 元凯
Ziyin Tzŭ-yin
Zhongming Chung-ming

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Du Ji Po-hou Bo2hou2 伯侯 伯侯
Deng Zhi Po-miao Bo2miao2 伯苗 伯苗
Du Qiong Po-yü Bo2yu2 伯瑜 伯瑜
Ding Feng Ch‘êng-yüan Cheng2yuan1 承淵 承渊
Du Kui Kung-liang Gong1liang2 公良 公良
Dong Zhao Kung-jên Gong1ren2 公仁 公仁
Dong Jue Kung-hsi Gong1xi2 龔襲 龚袭
Dongguo Yannian Kung-yu
Du Wei Kuo-fu 國輔 国辅
Ding Yuan Chien-yang Jian4yang2 建陽 建阳
Ding Yi Ching-li Jing4li3 敬礼 敬礼
Dong Yu Chi-chih 季直 季直
Dong Chi-chung
Deng Fang K‘ung-shan Kong3shan1 孔山 孔山
Dong Fu Mou-an 茂安 茂安
Deng Ai Shih-tsai Shi4zai3 士載 士载
Dong Min Shu-yin Shu1ying3 叔穎 叔颖
Du Shu Wu-po
Ding Lan Hsiao-lien 孝連 孝连
Dong Hui Hsiu-hsü Xiu1xu4 休緒 休绪
Dong Yun Hsiu-chao Xiu1zhao1 休昭 休昭
Deng Yang Hsüan-mao
Ding Mi Yen-ching 彥靖 彦靖
Dong He Yu-tsai You4zai3 幼宰 幼宰
Dong Xi Yüan-tai Yuan2dai4 元代 元代
Du Yu Yüan-k‘-ai Yuan2kai3 元凱 元凯
Ding Gong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Ding Yi Chêng-li Zheng4li3 正禮 正礼
Deng Yu Chung-hua Zhong4hua4 仲華 仲华
Duan Wei Chung-ming
Dong Zhuo Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Ding Gu Tzŭ-chien
Ding Tzŭ-su Zi3si4 子嗣 子嗣
Du Xi Tzŭ-hsü Zi3xu4 子緒 子绪
Duan Gui Tzŭ-yin

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014