Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers C

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers C ]

Officers C: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Degui Tê-kuei De2gui1 德珪 德圭
Wenji Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Bojie Po-chieh Bo2jie1 伯喈 伯喈
Xiaoren Hsiao-jên Xiao4ren2 孝仁 孝仁
Zixiu Tzŭ-hsiu Zi3xiu1 子脩 子脩
Zhuhu Chu-hu 朱虎 朱虎
Mengde Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Cangshu Ts‘ang-shu Cang1shu1 倉舒 仓舒
Zihe Tzŭ-ho Zi3he2 子和 子和
Lanqing Lan-ch‘ing Lan2qing1 蘭卿 兰卿
Zilian Tzŭ-lien Zi3lian3 子廉 子廉
Jingming Ching-ming Jing3ming2 景明 景明
Yuanwei Yuan-wei 元偉 元伟
Yanshi Yen-shih Yan4shi4 彥士 彥士
Zihuan Tzŭ-huan Zi3huan2 子桓 子桓
Jingyuan Ching-yüan 景完 景完
Zixiao Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Junlin Chün-lin Jun4lin2 俊林 俊林
Yuanzhong Yüan-chung Yuan2zhong4 元仲 元仲
Changsi Ch‘ang-ssŭ Chang2si1 長思 长思
Zhaobo Chao-po Zhao1bo2 昭伯 昭伯
Jugao Chü-kao 巨高 巨高
Jixing Chi-hsing 季興 季兴
Ling Ling
Wenlie Wên-lieh Wen2lie4 文烈 文烈
Pengzu P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Ziwen Tzŭ-wên Zi3wen2 子文 子文
Zidan Tzŭ-tan Zi3dan1 子丹 子丹
Zijian Tzŭ-chien Zi3jian4 子建 子建
Yuanjian Yüan-chien
Gongxiao Kung-hsiao 公孝 公孝
Bohuai Po-huai Bo2huai2 伯槐 伯槐
Maoni Mao-ni Mao4ni2 茂尼 茂尼
Shengxian Shêng-hsien Sheng4xian1 盛先 盛先
Wenao Wên-ao Wen2ao4 文奧 文奥
Hangong Han4gong1 漢公 汉公
Shuzhi Shu-chih Shu1zhi4 叔至 叔至
Yuanlong Yüan-lung Yuan2long2 元龍 元龙
Zizheng Tzŭ-chêng Zi3zheng4 子正 子正
Gongtai Kung-t‘-ai Gong1tai2 公臺 公臺
Hanyu Han-yü Han4yu2 漢瑜 汉瑜
Yuanfang Yüan-fang Yuan2fang1 元方 元方
Jibi Chi-pi 季弼 季弼
Kongzhang K‘ung-chang Kong3zhang1 孔璋 孔璋
Xiuyuan Hsiu-yüan Xiu1yuan1 休淵 休渊
Changwen Ch‘ang-wên Chang2wen2 長文 长文
Zhonggong Chung-kung 仲躬 仲躬
Chengzuo Ch‘êng-tso Cheng2zuo4 承祚 承祚
Xuanbo Hsüan-po Xuan2bo2 玄伯 玄伯
Yuanhua Yüan-hua 元化 元化
Yuanti Yüan-t‘i Yuan2ti4 元悌 元悌
Zilie Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Zhonglin Chung-lin Zhong4lin2 仲麟 仲麟
Ziyou Tzŭ-yu
Gongwei Kung-wei
Xiaoqi Hsiao-ch‘i Xiao4qi3 孝起 孝起
Fengzhong Fêng-chung
Xiaoxian Hsiao-hsien
Deshu Tê-shu De2shu1 德樞 德枢
Jiran Chi-jan
Demou Tê-mou De2mou2 德謀 德谋
Jiming
Zhongde Chung-tê Zhong4de2 仲德 仲德
Hongyu Hung-yü 鴻豫 鸿豫
Yingbo Ying-po
Shenfu Shên-fu
Zhongjian Chungchien Zhong4jien3 仲簡 仲简
Zhongni Chung-ni
Weikao Wei-k’ao 威考 威考
Deru Tê-ju De2ru2 德儒 德儒
Jigui Chi-kuei Ji4gui1 季珪 季珪
Yuangping Yüanp‘ing Yuan2ping2 元平 元平
Zhouping Choup‘ing 州平 州平

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Chang Lin Po-huai Bo2huai2 伯槐 伯槐
Cai Yong Po-chieh Bo2jie1 伯喈 伯喈
Cao Chong Ts‘ang-shu Cang1shu1 倉舒 仓舒
Cao Shao Ch‘ang-ssŭ Chang2si1 長思 长思
Chen Qun Ch‘ang-wên Chang2wen2 長文 长文
Chen Shou Ch‘êng-tso Cheng2zuo4 承祚 承祚
Cai Mao Tê-kuei De2gui1 德珪 德圭
Cheng Pu Tê-mou De2mou2 德謀 德谋
Cui Lin Tê-ju De2ru2 德儒 德儒
Cheng Bing Tê-shu De2shu1 德樞 德枢
Chen Zhi Fêng-chung
Chen Gong Kung-t‘-ai Gong1tai2 公臺 公臺
Chen Yu Kung-wei
Cen Zhi Kung-hsiao 公孝 公孝
Chen Dan Han4gong1 漢公 汉公
Chen Gui Han-yü Han4yu2 漢瑜 汉瑜
Chi Lü Hung-yü 鴻豫 鸿豫
Chen Jiao Chi-pi 季弼 季弼
Cui Yan Chi-kuei Ji4gui1 季珪 季珪
Cheng Xiao
Cao Huan Ching-ming Jing3ming2 景明 景明
Cao Quan Ching-yüan 景完 景完
Cheng Ji Chi-jan
Cao Teng Chi-hsing 季興 季兴
Cao Song Chü-kao 巨高 巨高
Cao Ru Chün-lin Jun4lin2 俊林 俊林
Chen Lin K‘ung-chang Kong3zhang1 孔璋 孔璋
Cao Fang Lan-ch‘ing Lan2qing1 蘭卿 兰卿
Cao Wei Ling
Chang Xia Mao-ni Mao4ni2 茂尼 茂尼
Cao Cao Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Cao Yu P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Chong Shao Shên-fu
Chen Bao Shêng-hsien Sheng4xian1 盛先 盛先
Chen Dao Shu-chih Shu1zhi4 叔至 叔至
Cui Lie Wei-k’ao 威考 威考
Chen Biao Wên-ao Wen2ao4 文奧 文奥
Cai Yan Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Cao Xiu Wên-lieh Wen2lie4 文烈 文烈
Chen Zhen Hsiao-ch‘i Xiao4qi3 孝起 孝起
Cang Ci Hsiao-jên Xiao4ren2 孝仁 孝仁
Chen Zhong Hsiao-hsien
Chen Qian Hsiu-yüan Xiu1yuan1 休淵 休渊
Chen Tai Hsüan-po Xuan2bo2 玄伯 玄伯
Cao Mao Yen-shih Yan4shi4 彥士 彥士
Chong Fu Ying-po
Chen Ji Yüan-fang Yuan2fang1 元方 元方
Cui Jun Yüanp‘ing Yuan2ping2 元平 元平
Chen Tiao Yüan-hua 元化 元化
Cen Shu Yüan-chien
Chen Deng Yüan-lung Yuan2long2 元龍 元龙
Chen Wen Yüan-t‘i Yuan2ti4 元悌 元悌
Cao Jie Yuan-wei 元偉 元伟
Cao Rui Yüan-chung Yuan2zhong4 元仲 元仲
Cao Shuang Chao-po Zhao1bo2 昭伯 昭伯
Cheng Yu Chung-tê Zhong4de2 仲德 仲德
Chen Shi Chung-kung 仲躬 仲躬
Chunyu Qiong Chungchien Zhong4jien3 仲簡 仲简
Chen Xiang Chung-lin Zhong4lin2 仲麟 仲麟
Confucius [Kong Qiu] Chung-ni
Cui Jun Choup‘ing 州平 州平
Cao Biao Chu-hu 朱虎 朱虎
Cao Zhen Tzŭ-tan Zi3dan1 子丹 子丹
Cao Chun Tzŭ-ho Zi3he2 子和 子和
Cao Pi Tzŭ-huan Zi3huan2 子桓 子桓
Cao Zhi Tzŭ-chien Zi3jian4 子建 子建
Cao Hong Tzŭ-lien Zi3lian3 子廉 子廉
Chen Wu Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Cao Zhang Tzŭ-wên Zi3wen2 子文 子文
Cao Ren Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Cao Ang Tzŭ-hsiu Zi3xiu1 子脩 子脩
Chen Yi Tzŭ-yu
Chen Duan Tzŭ-chêng Zi3zheng4 子正 子正

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014