Officer Style Names: Search Results

Three Kingdoms Style Names: Officers A-G

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Styles –> Officers A–G ]

Officers A–G: style names from the Romance of the Three Kingdoms officer style name reference tool. Cross-reference style names (zì), given (xìng) and personal (míng) names, Wade-Giles, pronunciation (tones), and original hanzi for simplified and traditional Chinese.

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Jingzu Ching-tsu Jing4zu3 敬祖 敬祖
Wencai Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Shuye Shu-yeh Shu1ye4 叔業 叔业
Zhaoxian Chao-hsien Zhao1xian1 昭先 昭先
Wenli Wên-li 文禮 文礼
Wenluan Wên-luan 文鸞 文鸾
Wenbiao Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Genju Kên-chü Gen1ju3 根矩 根矩
Xuansi Hsüan-ssŭ Xuan1si4 宣嗣 宣嗣
Zhongsi Chung-ssŭ
Xuanfeng Hsüan-fêng 玄風 玄风
Zishan Tzŭ-shan Zi3shan1 子山 子山
Degui Tê-kuei De2gui1 德珪 德圭
Wenji Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Bojie Po-chieh Bo2jie1 伯喈 伯喈
Xiaoren Hsiao-jên Xiao4ren2 孝仁 孝仁
Zixiu Tzŭ-hsiu Zi3xiu1 子脩 子脩
Zhuhu Chu-hu 朱虎 朱虎
Mengde Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Cangshu Ts‘ang-shu Cang1shu1 倉舒 仓舒
Zihe Tzŭ-ho Zi3he2 子和 子和
Lanqing Lan-ch‘ing Lan2qing1 蘭卿 兰卿
Zilian Tzŭ-lien Zi3lian3 子廉 子廉
Jingming Ching-ming Jing3ming2 景明 景明
Yuanwei Yuan-wei 元偉 元伟
Yanshi Yen-shih Yan4shi4 彥士 彥士
Zihuan Tzŭ-huan Zi3huan2 子桓 子桓
Jingyuan Ching-yüan 景完 景完
Zixiao Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Junlin Chün-lin Jun4lin2 俊林 俊林
Yuanzhong Yüan-chung Yuan2zhong4 元仲 元仲
Changsi Ch‘ang-ssŭ Chang2si1 長思 长思
Zhaobo Chao-po Zhao1bo2 昭伯 昭伯
Jugao Chü-kao 巨高 巨高
Jixing Chi-hsing 季興 季兴
Ling Ling
Wenlie Wên-lieh Wen2lie4 文烈 文烈
Pengzu P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Ziwen Tzŭ-wên Zi3wen2 子文 子文
Zidan Tzŭ-tan Zi3dan1 子丹 子丹
Zijian Tzŭ-chien Zi3jian4 子建 子建
Yuanjian Yüan-chien
Gongxiao Kung-hsiao 公孝 公孝
Bohuai Po-huai Bo2huai2 伯槐 伯槐
Maoni Mao-ni Mao4ni2 茂尼 茂尼
Shengxian Shêng-hsien Sheng4xian1 盛先 盛先
Wenao Wên-ao Wen2ao4 文奧 文奥
Hangong Han4gong1 漢公 汉公
Shuzhi Shu-chih Shu1zhi4 叔至 叔至
Yuanlong Yüan-lung Yuan2long2 元龍 元龙
Zizheng Tzŭ-chêng Zi3zheng4 子正 子正
Gongtai Kung-t‘-ai Gong1tai2 公臺 公臺
Hanyu Han-yü Han4yu2 漢瑜 汉瑜
Yuanfang Yüan-fang Yuan2fang1 元方 元方
Jibi Chi-pi 季弼 季弼
Kongzhang K‘ung-chang Kong3zhang1 孔璋 孔璋
Xiuyuan Hsiu-yüan Xiu1yuan1 休淵 休渊
Changwen Ch‘ang-wên Chang2wen2 長文 长文
Zhonggong Chung-kung 仲躬 仲躬
Chengzuo Ch‘êng-tso Cheng2zuo4 承祚 承祚
Xuanbo Hsüan-po Xuan2bo2 玄伯 玄伯
Yuanhua Yüan-hua 元化 元化
Yuanti Yüan-t‘i Yuan2ti4 元悌 元悌
Zilie Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Zhonglin Chung-lin Zhong4lin2 仲麟 仲麟
Ziyou Tzŭ-yu
Gongwei Kung-wei
Xiaoqi Hsiao-ch‘i Xiao4qi3 孝起 孝起
Fengzhong Fêng-chung
Xiaoxian Hsiao-hsien
Deshu Tê-shu De2shu1 德樞 德枢
Jiran Chi-jan
Demou Tê-mou De2mou2 德謀 德谋
Jiming
Zhongde Chung-tê Zhong4de2 仲德 仲德
Hongyu Hung-yü 鴻豫 鸿豫
Yingbo Ying-po
Shenfu Shên-fu
Zhongjian Chungchien Zhong4jien3 仲簡 仲简
Zhongni Chung-ni
Weikao Wei-k’ao 威考 威考
Deru Tê-ju De2ru2 德儒 德儒
Jigui Chi-kuei Ji4gui1 季珪 季珪
Yuangping Yüanp‘ing Yuan2ping2 元平 元平
Zhouping Choup‘ing 州平 州平
Shizai Shih-tsai Shi4zai3 士載 士载
Kongshan K‘ung-shan Kong3shan1 孔山 孔山
Xuanmao Hsüan-mao
Zhonghua Chung-hua Zhong4hua4 仲華 仲华
Bomiao Po-miao Bo2miao2 伯苗 伯苗
Chengyuan Ch‘êng-yüan Cheng2yuan1 承淵 承渊
Yuanxiong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Zijian Tzŭ-chien
Xiaolian Hsiao-lien 孝連 孝连
Yanjing Yen-ching 彥靖 彦靖
Jingli Ching-li Jing4li3 敬礼 敬礼
Zhengli Chêng-li Zheng4li3 正禮 正礼
Jianyang Chien-yang Jian4yang2 建陽 建阳
Zisu Tzŭ-su Zi3si4 子嗣 子嗣
Jizhong Chi-chung
Mouan Mou-an 茂安 茂安
Youzai Yu-tsai You4zai3 幼宰 幼宰
Xiuxu Hsiu-hsü Xiu1xu4 休緒 休绪
Gongxi Kung-hsi Gong1xi2 龔襲 龚袭
Shuyin Shu-yin Shu1ying3 叔穎 叔颖
Yuandai Yüan-tai Yuan2dai4 元代 元代
Jizhi Chi-chih 季直 季直
Xiuzhao Hsiu-chao Xiu1zhao1 休昭 休昭
Gongren Kung-jên Gong1ren2 公仁 公仁
Zhongying Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Gongyou Kung-yu
Bohou Po-hou Bo2hou2 伯侯 伯侯
Gongliang Kung-liang Gong1liang2 公良 公良
Boyu Po-yü Bo2yu2 伯瑜 伯瑜
Wubo Wu-po
Guofu Kuo-fu 國輔 国辅
Zixu Tzŭ-hsü Zi3xu4 子緒 子绪
Yuankai Yüan-k‘-ai Yuan2kai3 元凱 元凯
Ziyin Tzŭ-yin
Zhongming Chung-ming
Bohe Po-ho Bo2he2 伯和 伯和
Nüwang Nü-wang
Gaoqing Kao-ch‘ing Gao1qing1 高卿 高卿
Xiaozhi Hsiao-chih Xiao4zhi2 孝直 孝直
Changyuan Ch‘ang-yüan 長元 长元
Zhongzhen Chung-chên Zhong4zhen1 仲真 仲真
Deyun Tê-yün 德雲 德云
Shengda Shêng-ta 升達 升达
Mengbo Mêng-po Meng4bo2 孟博 孟博
Xiaoqing Hsiao-ch‘ing
Zimin Tzŭ-min 子閔 子闵
Boren Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Binbo Pin-po 賓伯 宾伯
Gongju Kung-chü Gong1ju3 公舉 公举
Wenwei Wên-wei Wen2wei3 文偉 文伟
Shaozhou Shao-chou
Junda Chün-ta 君達 君达
Yuantu Yüan-t‘u Yuan2tu2 元圖 元图
Xiuyuan Hsiu-yüan Xiu1yuan2 休元 休元
Zirou Tzŭ-jou Zi3rou2 子柔 子柔
Yancai Yen-ts‘ai 彦材 彥材
Lanshi Lan-shih Lan2shi2 蘭石 兰石
Lanshi Lan-shih
Yuanbi Yüan-pi Yuan2bi4 元弼 元弼
Zishen Tzŭ-shên
Junyi Chün-i Jun1yi4 君義 君义
Nanrong Nan-jung Nan2rong2 南容 南容
Gongti Kung-t‘i Gong1ti4 公悌 公悌
Xingba Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
Kongwen K‘ung-wên Kong3wen2 孔文 孔文
Yuan Yüan
Yuancai Yüan-ts‘ai Yuan2cai2 元才 元才
Wenhui Wên-hui Wen2hui4 文惠 文惠
Bozhen Po-chên
Kuanfang K‘uan-fang
Yuanlü Yüan-lü Yuan23 元呂 元吕
Shenping Shên-p‘ing 升平 升平
Jixing Chi-hsing 季行 季行
Wenwei Wên-wei
Deguang Tê-kuang
Dexu Tê-hsü
Shengji Shêng-chi 升濟 升济
Bogu Po-ku Bo2gui1 伯珪 伯珪
A-li
Yanxian Yen-hsien
Xiaoze Hsiao-tsê
Zimo Tzŭ-mo Zi3mo4 子默 子默
Yuantan Yüan-t‘-an Yuan2tan4 元嘆 元叹
Shiqi Shih-ch‘i 士起 士起
Gongming Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Youan Yu-an You4an1 幼安 幼安
Anguo An-kuo An1guo2 安國 安国
Yunchang Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Zhong Chung
Zibang Tzŭ-pang Zi3bang1 子邦 子邦
Zhonggong Chung-kung Zhong4gong1 仲恭 仲恭
Junye Chün-yeh
Boji Po-chi 伯濟 伯济
Fengxiao Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Zhongnan Chung-nan
Duo To
Gongze Kung-tsê Gong1ze2 公則 公则
Youjian Yu-chien
Boyi Po-i Bo2yi4 伯益 伯益
Yanchang Yen-ch‘ang 演長 演长
Zini Tzŭ-ni Zi3ni2 子尼 子尼

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Gu Li
Guan Xing An-kuo An1guo2 安國 安国
Fei Guan Pin-po 賓伯 宾伯
Gongsun Zan Po-ku Bo2gui1 伯珪 伯珪
Emperor Xian [Liu Xie] Po-ho Bo2he2 伯和 伯和
Du Ji Po-hou Bo2hou2 伯侯 伯侯
Chang Lin Po-huai Bo2huai2 伯槐 伯槐
Guo Huai Po-chi 伯濟 伯济
Cai Yong Po-chieh Bo2jie1 伯喈 伯喈
Deng Zhi Po-miao Bo2miao2 伯苗 伯苗
Fei Po-jên Bo2ren2 伯仁 伯仁
Guo Yi Po-i Bo2yi4 伯益 伯益
Du Qiong Po-yü Bo2yu2 伯瑜 伯瑜
Gao Wan Po-chên
Cao Chong Ts‘ang-shu Cang1shu1 倉舒 仓舒
Cao Shao Ch‘ang-ssŭ Chang2si1 長思 长思
Chen Qun Ch‘ang-wên Chang2wen2 長文 长文
Fan Jian Ch‘ang-yüan 長元 长元
Ding Feng Ch‘êng-yüan Cheng2yuan1 承淵 承渊
Chen Shou Ch‘êng-tso Cheng2zuo4 承祚 承祚
Gong Jiao Tê-kuang
Cai Mao Tê-kuei De2gui1 德珪 德圭
Cheng Pu Tê-mou De2mou2 德謀 德谋
Cui Lin Tê-ju De2ru2 德儒 德儒
Cheng Bing Tê-shu De2shu1 德樞 德枢
Gong Lu Tê-hsü
Fan Ling Tê-yün 德雲 德云
Guo Si To
Guo Jia Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Chen Zhi Fêng-chung
Fa Zhen Kao-ch‘ing Gao1qing1 高卿 高卿
Bing Yuan Kên-chü Gen1ju3 根矩 根矩
Fei Shi Kung-chü Gong1ju3 公舉 公举
Du Kui Kung-liang Gong1liang2 公良 公良
Guan Lu Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Dong Zhao Kung-jên Gong1ren2 公仁 公仁
Chen Gong Kung-t‘-ai Gong1tai2 公臺 公臺
Fu Xun Kung-t‘i Gong1ti4 公悌 公悌
Chen Yu Kung-wei
Dong Jue Kung-hsi Gong1xi2 龔襲 龚袭
Cen Zhi Kung-hsiao 公孝 公孝
Dongguo Yannian Kung-yu
Guo Tu Kung-tsê Gong1ze2 公則 公则
Du Wei Kuo-fu 國輔 国辅
Chen Dan Han4gong1 漢公 汉公
Chen Gui Han-yü Han4yu2 漢瑜 汉瑜
Chi Lü Hung-yü 鴻豫 鸿豫
Ding Yuan Chien-yang Jian4yang2 建陽 建阳
Chen Jiao Chi-pi 季弼 季弼
Cui Yan Chi-kuei Ji4gui1 季珪 季珪
Cheng Xiao
Ding Yi Ching-li Jing4li3 敬礼 敬礼
Cao Huan Ching-ming Jing3ming2 景明 景明
Cao Quan Ching-yüan 景完 景完
Ba Zhi Ching-tsu Jing4zu3 敬祖 敬祖
Cheng Ji Chi-jan
Cao Teng Chi-hsing 季興 季兴
Geng Ji Chi-hsing 季行 季行
Dong Yu Chi-chih 季直 季直
Dong Chi-chung
Cao Song Chü-kao 巨高 巨高
Feng Heng Chün-ta 君達 君达
Cao Ru Chün-lin Jun4lin2 俊林 俊林
Guo Dian Chün-yeh
Fu Shiren Chün-i Jun1yi4 君義 君义
Deng Fang K‘ung-shan Kong3shan1 孔山 孔山
Gao Dai K‘ung-wên Kong3wen2 孔文 孔文
Chen Lin K‘ung-chang Kong3zhang1 孔璋 孔璋
Gao Yi K‘uan-fang
Cao Fang Lan-ch‘ing Lan2qing1 蘭卿 兰卿
Fu Gu Lan-shih Lan2shi2 蘭石 兰石
Fu Jia Lan-shih
Cao Wei Ling
Chang Xia Mao-ni Mao4ni2 茂尼 茂尼
Fan Pang Mêng-po Meng4bo2 孟博 孟博
Cao Cao Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Dong Fu Mou-an 茂安 茂安
Fu Xie Nan-jung Nan2rong2 南容 南容
Empress Guo Nü-wang
Cao Yu P‘êng-tsu Peng2zu3 彭祖 彭祖
Feng Dan Shao-chou
Chong Shao Shên-fu
Fan Min Shêng-ta 升達 升达
Gongsun Du Shêng-chi 升濟 升济
Chen Bao Shêng-hsien Sheng4xian1 盛先 盛先
Gaotang Long Shên-p‘ing 升平 升平
Guan Jing Shih-ch‘i 士起 士起
Deng Ai Shih-tsai Shi4zai3 士載 士载
Bao Xun Shu-yeh Shu1ye4 叔業 叔业
Dong Min Shu-yin Shu1ying3 叔穎 叔颖
Chen Dao Shu-chih Shu1zhi4 叔至 叔至
Cui Lie Wei-k’ao 威考 威考
Chen Biao Wên-ao Wen2ao4 文奧 文奥
Bing Xuan Wên-piao Wen2biao3 文表 文表
Bao Chu Wên-ts‘ai Wen2cai2 文才 文才
Gao Rou Wên-hui Wen2hui4 文惠 文惠
Cai Yan Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Bian Rang Wên-li 文禮 文礼
Cao Xiu Wên-lieh Wen2lie4 文烈 文烈
Bing Liang Wên-luan 文鸞 文鸾
Fei Yi Wên-wei Wen2wei3 文偉 文伟
Geng Wu Wên-wei
Du Shu Wu-po
Ding Lan Hsiao-lien 孝連 孝连
Chen Zhen Hsiao-ch‘i Xiao4qi3 孝起 孝起
Fan Shen Hsiao-ch‘ing
Cang Ci Hsiao-jên Xiao4ren2 孝仁 孝仁
Chen Zhong Hsiao-hsien
Gu Shao Hsiao-tsê
Fa Zheng Hsiao-chih Xiao4zhi2 孝直 孝直
Gan Ning Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
Dong Hui Hsiu-hsü Xiu1xu4 休緒 休绪
Chen Qian Hsiu-yüan Xiu1yuan1 休淵 休渊
Feng Xi Hsiu-yüan Xiu1yuan2 休元 休元
Dong Yun Hsiu-chao Xiu1zhao1 休昭 休昭
Chen Tai Hsüan-po Xuan2bo2 玄伯 玄伯
Bu Jing Hsüan-fêng 玄風 玄风
Deng Yang Hsüan-mao
Bing Zhi Hsüan-ssŭ Xuan1si4 宣嗣 宣嗣
Fu Gan Yen-ts‘ai 彦材 彥材
Guo Youzhi Yen-ch‘ang 演長 演长
Ding Mi Yen-ching 彥靖 彦靖
Cao Mao Yen-shih Yan4shi4 彥士 彥士
Gu Rong Yen-hsien
Chong Fu Ying-po
Guan Ning Yu-an You4an1 幼安 幼安
Guo Xian Yu-chien
Dong He Yu-tsai You4zai3 幼宰 幼宰
Gao Ding Yüan
Fu Kuang Yüan-pi Yuan2bi4 元弼 元弼
Gao Gan Yüan-ts‘ai Yuan2cai2 元才 元才
Dong Xi Yüan-tai Yuan2dai4 元代 元代
Chen Ji Yüan-fang Yuan2fang1 元方 元方
Cui Jun Yüanp‘ing Yuan2ping2 元平 元平
Chen Tiao Yüan-hua 元化 元化
Cen Shu Yüan-chien
Du Yu Yüan-k‘-ai Yuan2kai3 元凱 元凯
Chen Deng Yüan-lung Yuan2long2 元龍 元龙
Gao Yüan-lü Yuan23 元呂 元吕
Gu Yong Yüan-t‘-an Yuan2tan4 元嘆 元叹
Chen Wen Yüan-t‘i Yuan2ti4 元悌 元悌
Feng Ji Yüan-t‘u Yuan2tu2 元圖 元图
Cao Jie Yuan-wei 元偉 元伟
Ding Gong Yüan-hsiung Yuan2xiong2 元雄 元雄
Cao Rui Yüan-chung Yuan2zhong4 元仲 元仲
Guan Yu Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Cao Shuang Chao-po Zhao1bo2 昭伯 昭伯
Bi Gui Chao-hsien Zhao1xian1 昭先 昭先
Ding Yi Chêng-li Zheng4li3 正禮 正礼
Guan Yiwu Chung
Cheng Yu Chung-tê Zhong4de2 仲德 仲德
Chen Shi Chung-kung 仲躬 仲躬
Guanqiu Jian Chung-kung Zhong4gong1 仲恭 仲恭
Deng Yu Chung-hua Zhong4hua4 仲華 仲华
Chunyu Qiong Chungchien Zhong4jien3 仲簡 仲简
Chen Xiang Chung-lin Zhong4lin2 仲麟 仲麟
Duan Wei Chung-ming
Guo Pei Chung-nan
Confucius [Kong Qiu] Chung-ni
Bu Chan Chung-ssŭ
Dong Zhuo Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Fan Kang Chung-chên Zhong4zhen1 仲真 仲真
Cui Jun Choup‘ing 州平 州平
Cao Biao Chu-hu 朱虎 朱虎
Guanqiu Dian Tzŭ-pang Zi3bang1 子邦 子邦
Cao Zhen Tzŭ-tan Zi3dan1 子丹 子丹
Cao Chun Tzŭ-ho Zi3he2 子和 子和
Cao Pi Tzŭ-huan Zi3huan2 子桓 子桓
Cao Zhi Tzŭ-chien Zi3jian4 子建 子建
Ding Gu Tzŭ-chien
Cao Hong Tzŭ-lien Zi3lian3 子廉 子廉
Chen Wu Tzŭ-lieh Zi3lie4 子烈 子烈
Fan Zeng Tzŭ-min 子閔 子闵
Gu Tan Tzŭ-mo Zi3mo4 子默 子默
Guo Yuan Tzŭ-ni Zi3ni2 子尼 子尼
Feng Xi Tzŭ-jou Zi3rou2 子柔 子柔
Bu Zhi Tzŭ-shan Zi3shan1 子山 子山
Fu Qian Tzŭ-shên
Ding Tzŭ-su Zi3si4 子嗣 子嗣
Cao Zhang Tzŭ-wên Zi3wen2 子文 子文
Cao Ren Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Cao Ang Tzŭ-hsiu Zi3xiu1 子脩 子脩
Du Xi Tzŭ-hsü Zi3xu4 子緒 子绪
Duan Gui Tzŭ-yin
Chen Yi Tzŭ-yu
Chen Duan Tzŭ-chêng Zi3zheng4 子正 子正

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014