Officer Style Names: Popular Officers

Three Kingdoms Novel and History: Xing, Ming and Zi (Styles)

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Style Names ]

Welcome to our Romance of the Three Kingdoms officer style name reference. In addition to family names (e.g. ‘Liu’ in Liu Bei) and given names (‘Quan’ in Sun Quan) some people were also given a style name (; ; e.g. ‘Kongming’ in Zhuge Kongming) by family. Using this online tool you can lookup and cross-reference these names for Three Kingdoms officers and compare with Wade-Giles Romanization, Pinyin tones, and simplified or traditional Chinese hanzi.

Learn More About Chinese Names

Officer Search Form (Style Names)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Style Names (Zi, ): By Officer Name [TOP]

Name (family, given), style, Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Xing and Ming Zi (Style) Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Wenji Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Mengde Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Zihuan Tzŭ-huan Zi3huan2 子桓 子桓
Zixiao Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Shizai Shih-tsai Shi4zai3 士載 士载
Chengyuan Ch‘êng-yüan Cheng2yuan1 承淵 承渊
Zhongying Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Xingba Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
Anguo An-kuo An1guo2 安國 安国
Yunchang Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Boji Po-chi 伯濟 伯济
Fengxiao Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Gongfu Kung-fu Gong1fu4 公覆 公覆
Hansheng Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
Wenhe Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Boyue Po-yüeh Bo2yue1 伯約 伯约
Mancheng Man-ch‘êng Man4cheng2 曼成 曼成
Gongji Kung-chi Gong1ji4 公績 公绩
Xuande Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Jingsheng Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Gongsi Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Fengxian Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Ziming Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Zijing Tzŭ-ching Zi3jing4 子敬 子敬
Boyan Po-yen Bo2yan2 伯言 伯言
Mengqi Mêng-ch‘i Meng4qi4 孟起 孟起
Lingming Ling-ming Ling4ming2 令明 令明
Shiyuan Shih-yüan Shi4yuan2 士元 士元
Ziyuan Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元
Zhongda Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Zishang Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Bofu Po-fu Bo2fu2 伯符 伯符
Wentai Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
Zhongmou Chung-mou Zhong4mou2 仲謀 仲谋
Ziyi Tzŭ-i Zi3yi4 子義 子义
Wenchang Wên-ch‘ang Wen2chang2 文長 文长
Zhongquan Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Yuanrang Yüan-jang Yuan2rang4 元讓 元让
Miaocai Miao-ts‘ai Miao4cai2 妙才 妙才
Zhongkang Chung-k‘-ang Zhong4kang1 仲康 仲康
Gongming Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Benchu Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Gonglu Kung-lu Gong1lu4 公路 公路
Wenqian Wên-ch‘ien 文謙 文谦
Yide I-tê Yi4de2 益德 益德
Junyi Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Wenyuan Wên-yüan Wen2yuan3 文遠 文远
Zilong Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Shiji Shih-chi Shi4ji4 士季 士季
Youping Yu-p‘ing You4ping2 幼平 幼平
Gongjin Kung-chin Gong1jin3 公瑾 公瑾
Gongxiu Kung-hsiu Gong1xiu1 公休 公休
Kongming K‘ung-ming Kong3ming2 孔明 孔明
Yuanfang Yüan-fang Yuan2fang4 元放 元放

Style Names (Zi, ): By Style Name [TOP]

Style, name (family, given), Wade-Giles, tones, traditional and simplified Chinese.

Zi (Style) Xing and Ming Wade-Giles Pronunciation T.CH S.CH
Guan Xing An-kuo An1guo2 安國 安国
Yuan Shao Pên-ch‘u Ben3chu1 本初 本初
Sun Ce Po-fu Bo2fu2 伯符 伯符
Guo Huai Po-chi 伯濟 伯济
Lu Xun Po-yen Bo2yan2 伯言 伯言
Jiang Wei Po-yüeh Bo2yue1 伯約 伯约
Ding Feng Ch‘êng-yüan Cheng2yuan1 承淵 承渊
Lü Bu Fêng-hsien Feng4xian1 奉先 奉先
Guo Jia Fêng-hsiao Feng4xiao4 奉孝 奉孝
Huang Gai Kung-fu Gong1fu4 公覆 公覆
Ling Tong Kung-chi Gong1ji4 公績 公绩
Zhou Yu Kung-chin Gong1jin3 公瑾 公瑾
Yuan Shu Kung-lu Gong1lu4 公路 公路
Xu Huang Kung-ming Gong1ming2 公明 公明
Liu Shan Kung-ssŭ Gong1si4 公嗣 公嗣
Zhuge Dan Kung-hsiu Gong1xiu1 公休 公休
Huang Zhong Han-shêng Han4sheng1 漢升 汉升
Liu Biao Ching-shêng Jing3sheng1 景升 景升
Zhang He Chün-i Jun4yi4 儁乂 儁乂
Zhuge Liang K‘ung-ming Kong3ming2 孔明 孔明
Pang De Ling-ming Ling4ming2 令明 令明
Li Dian Man-ch‘êng Man4cheng2 曼成 曼成
Cao Cao Mêng-tê Meng4de2 孟德 孟德
Ma Chao Mêng-ch‘i Meng4qi4 孟起 孟起
Xiahou Yuan Miao-ts‘ai Miao4cai2 妙才 妙才
Zhong Hui Shih-chi Shi4ji4 士季 士季
Pang Tong Shih-yüan Shi4yuan2 士元 士元
Deng Ai Shih-tsai Shi4zai3 士載 士载
Wei Yan Wên-ch‘ang Wen2chang2 文長 文长
Jia Xu Wên-ho Wen2he2 文和 文和
Cai Yan Wên-chi Wen2ji1 文姬 文姬
Yue Jin Wên-ch‘ien 文謙 文谦
Sun Jian Wên-t‘-ai Wen2tai2 文台 文台
Zhang Liao Wên-yüan Wen2yuan3 文遠 文远
Gan Ning Hsing-pa Xing1ba4 興霸 兴霸
Liu Bei Hsüan-tê Xuan2de2 玄德 玄德
Zhang Fei I-tê Yi4de2 益德 益德
Zhou Tai Yu-p‘ing You4ping2 幼平 幼平
Zuo Ci Yüan-fang Yuan2fang4 元放 元放
Xiahou Dun Yüan-jang Yuan2rang4 元讓 元让
Guan Yu Yün-ch‘ang Yun2chang2 雲長 云长
Sima Yi Chung-ta Zhong4da2 仲達 仲达
Xu Chu Chung-k‘-ang Zhong4kang1 仲康 仲康
Sun Quan Chung-mou Zhong4mou2 仲謀 仲谋
Xiahou Ba Chung-ch‘üan Zhong4quan2 仲權 仲权
Dong Zhuo Chung-ying Zhong4ying3 仲穎 仲颖
Cao Pi Tzŭ-huan Zi3huan2 子桓 子桓
Lu Su Tzŭ-ching Zi3jing4 子敬 子敬
Zhao Yun Tzŭ-lung Zi3long2 子龍 子龙
Lü Meng Tzŭ-ming Zi3ming2 子明 子明
Sima Zhao Tzŭ-shang Zi3shang4 子上 子上
Cao Ren Tzŭ-hsiao Zi3xiao4 子孝 子孝
Taishi Ci Tzŭ-i Zi3yi4 子義 子义
Sima Shi Tzŭ-yüan Zi3yuan2 子元 子元

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

March 7, 2014