Stage Event Guide
Version 1.50 (10.17.01)
Written by Muni Shinobu (muni_shinobu@yahoo.com)STAGE EVENTS

Stages are listed in chronological order.
 - trigger, requirement
 -> effect
 -x preventKoukin no Ran (Huang Jing zhi Luan)
Chouhou (Zhang Bao) starts dropping rocks
 - set time pass
Chouryou (Zhang Liang) freezes rivers
 - set time pass
Choukaku (Zhang Jiao) move in castle
 - defeat Choukaku outside castle
Choukaku move to North shore
 - defeat Choukaku inside castle

Koroukan no Tatakai (Hu Lao Guan zhi Zhan)
Enjyutsu (Yuan Shu) troop won't move
 - set time pass
 -> Sonken Sr (Sun Jian) gets mad
Ryofu (Lu Bu) appearance
 - set time pass
Three Brothers battle Ryofu
 - requirement unknown
Backup troops arrive
 - set time pass
 -> backup troops appear around allied troop base
Ambush archers appear
 - enter narrow round path before Korou Gate
Chouryou (Zhang Liao) faces Ryofu
 - play musou mode with Chouryou
Ryofu defect
 - Chousen (DIao Chan) defeated before Ryofu
 - when playing Toutaku (Dong Zhuo) side only

Ryuuhyou Kishyuusen (Liu Biao Qi Xi Zhan)
Sonken Sr (Sun Jian) ambushed with rocks
 - Sonken enter far into enemy territory

Enjyou no Tatakai (Wan Chen zhi Zhan)

Gogun Kouryakusen (Wu Jun Gong Lue Zhan)
Shyuuyu (Zhou Yu) gives Sonsaku (Sun Ce) advice
 - time passes
 -> Shyuuyu and Sonsaku divide troops
Sonsaku convinces Taishiji (Tai Shi Ci)
 - Ryuuyou (Liu Yiu) defeated before Taishiji
 -> Taishiji unlocked as a playable character

Kanto no Tatakai (Guan Du zhi Zhan)
Castle wall destruction begins
 - set time pass
Castle wall destroyed
 - set time pass
 -> Sousou's castle North wall broken through
Troop supplies discovered
 - when Enshyou (Yuan Shao)'s troop supply is found
Usou (Wu Chao) burning
 - Jyun-U-Kei (Chuen Yu Qiong) defeated
 -> Enshyou's troops supplies burnt
Forget strategies!
 - Sousou army achieves upper hand
 -> Enshyou personally starts to attack

Kan-U Senrikou (Guan Yu Qian Li Xing)

Chouhan no Tatakai (Chang Ban zhi Zhan)
Sousou appears
 - set time pass
 -> Sousou appears at the Northeast of map
Chouhi (Zhang Fei) is here!
 - Chouhi crosses Chouhan Bridge
 -> Sousou army morale drops
Retreat ships arrive
 - set time pass
 -> Ryuubi gives order for all troops to start retreat toward Southwest

Sekiheki no Tatakai (Chi Bi zhi Zhan)
Shokatsuryou (Zhuge Liang) brings wind
 - set time pass
 -> Kougai (Huang Gai) starts to act
Wind is here...
 - when playing as Shyoku side only
 -> your character is amazed
Kougai fooled Sousou
 - Kougai reaches Kakouton (Xiahou Dun)'s initial position
 -> fire trick succeeded, Sousou army morale drops
 -x defeat Kougai after his team appears at Kakouton's initial position
Shyoku troops, don't let the glory be taken by others!
 - set time pass after fire trick succeeded
 - Shyoku troops appear from Northwest of map
Sousou backup troops arrive
 - set time pass
 -> backup troops appear around Sousou's location

Doukan no Tatakai (Tong Guan zhi Zhan)
Kansui (Han Suei) give up on Bachou (Ma Chao)
 - both Bachou's secondary generals defeated
 -> Kansui goes off to battle Sousou alone

Seito Sei-Atsu Sen (Chen Du Zhi Ya Zhan)
The view is unclear
 - at the beginning of battle
 -> screen top right map disappears while still in the forest
This is Rakuhouha (Luo Fong Puo) Drop Phoenix Valley...
 - Houtou (Pang Tong) arrives at the Rakuhouha
 -> very soon Ryuushyou (Liu Zhang)'s ambush troops will appear
I die here...
 - set time pass after Houtou enters Rakuhouha
 -x defeat Ryuushyou before it happens
 -> if alive, Houtou will become a playable characer
I surrender...
 - all enemy generals defeated except for Ryuushyou
 -> Ryuushyou surrenders

Gappi no Tatakai (He Fei zhi Zhan)
Death of Taishiji
 - when playing as Gi side
 - general enters the center area (?)
 - has nothing to do with defeating Taishiji
Death of Taishiji
 - when playing as Go side
 - set time pass
 -> ambush archers led by Chouryou (Zhang Liao) shoots Taishiji
Ato wa yoroshiku... - The rest is out of my hands...
 - when Taishiji is killed, certain generals are already defeated (?)
Sonken jump
 - when playing as Go side only
 - Sonken retreated near the Southeast bridge
 - go near Sonken
Chouryou attack
 - set time pass after Sonken jump event
 -> Chouryou appears right in front of Sonken's command base
Kan-nei (Gan Ning) attack
 - set time pass (?)
 -> Kan-nei's ambush troops appear in front of Sousou's command base
 -> Sonken Jr troops all enter attack mode
Gi backup troops arrive
 - set time pass
 -> backup troops appear around Sousou's command base

Hanjyou no Tatakai (Fan Chen zhi Zhan)
Water attack
 - set time pass
 -> "retreat to higher grounds" message appears
 -> lower portion of Hanjyou flooded with water
Kan-U (Guan Yu) meets Jyokou (Xu Huang)
 - when Kan-U meets Jyokou
Go betrays Shyoku
 - set time pass
 -> Go troops arrive to aid Gi
 -> let by Ryomou (Lu Meng), Kan-nei, and Rikuson (Lu Xun)

Teigunzan no Tatakai (Ding Jun Shan zhi Zhan)
Enemies beware!
 - set time pass
 -> Kouchyuu (Huang Zhong) shoots an arrow toward the enemy
Ato wa makaseta... - The rest is out of my hands...
 - defeat Kakou-En (Xiahou Yuan)
 -> Kakou-En becomes a playable character
Down the hill
 - your character meets Kouchyuu while riding a horse
 -> Kouchyuu rides down the hill heroically

Yi-Ryou no Tatakai (Yi Ling zhi Zhan)
Is Master Shokatsuryou not here...
 - set time pass
 -> Rikuson looks at the base settlements
 -> Rikuson orders the fire attack
 -> Shyuzen (Chu Ran) team appears in valley East of Sonshyoukou
Shyoku base burning
 - set time pass
 -> Shyoku army morale drops sharply
 -x defeat Shyuzen quickly
Shokatsuryou arrives
 - set time pass
 -> Shokatsuryou appears in Ryuubi's command base
Sekihei Hachijin (Stone Maze)
 - when playing as Go side only
 - enter Sekihei Hachijin
 - exit Sekihei Hachijin

Nanban-Yi Heiteisen (Nan Man Yi Ping Ding Zhan)
What is that!?
 - your character encounter an elephant troop
 - set time pass
 -> elepant troops appear and start attacking
Arrows don't work!?
 - your character encounter vine armored troops
 - set time pass
 -> arrows can't damage Nanban soldiers wearing vine armors
Nanban troop surprise attack
 - set time pass
 -> Nanban troops appear from the Northwest of map
Shyukuyuu (Zhu Rong) angered
 - Moukaku (Meng Huo) defeated 5 times
 -> Shyukuyuu troop morale rises
Defeated 7 times...
 - fight and defeat Moukaku 7 times
 -> Moukaku becomes a playable character
Wife...
 - go near Shyukuyuu's troop
 -> Moukaku will appear at his 7th appearance location, in his castle
 -> you won't need to fight Moukaku 7 times

Gaitei no Tatakai (Jie Ting zhi Zhan)
General Chou-Un (Zhao Yun) arrives
 - set time pass
 -> Chou-Un will appear near the command base
Chyoukou troop
 - at the hill, meet with Chyoukou's troop

Sekitei Bouryakusen (Shi Ting Mou Lue Zhan)
Traitor
 - set time pass
 -> Shyuuhou (Zhow Fang) defect back to Go side
Shinki (Zhen Ji) meets Sonshyoukou (Sun Shang Xiang)
 - Shinki meets Sonshyoukou

Gappi Shinjyou Bou-Yi Sen (He Fei Xing Chen Fang Wei Zhan)
Go backup troops arrive
 - set time pass
 -> Go backup troops appear on either sides of the new castle
Gi backup troops arrive
 - set time pass
 -> Gi backup troops appear
Out of nowhere, archer troops
 - enter the stone bridge at the center of map
Arrow Room, Wind Room
 - enter the castle from the Northeast, you'll have to pass these trap
rooms

Gojyougen no Tatakai (Wu Zhang Yuan zhi Zhan)
Gi backup troops arrive (twice)
 - set time pass
Wooden Cows
 - reach certain points on the map
 -> inside the cows are gift items from Shokatsuryou
Rock toss begins (twice)
 - set time pass
 -> Gi will start tossing rocks at Shyoku command base
Shiba-Yi (Sima Yi), aggravated
 - reach Gi command base
 -> Shiba-Yi will be teased and aggravated, and lose his cool
 -> Shiba-Yi troops start attacking
Found you...
 - enter Shyoku command base fort from the right
 -> an ambush team will appear in front of the fort entrance
Falling stars...
 - when playing as Gi side
 - 2 major generals defeated
Falling stars...
 - when playing as Shyoku side
 - 2 of the Five Tiger Generals are defeatedMUSOU MODE ONLY

Shyuuraku Kyuushyutsusen (Ji Ruo Jiu Chu Zhan)

Kaizoku Gekitaisen (Hai Dzei Ji Tuei Zhan)

Sanzoku Toubatsusen (Shan Dzei Tao Fa Zhan)
Where's the entrance...
 - meet a dead end after passing the gate of the first layer
Leader shows his face
 - reach the inner most layer
 - design of the leader changes slightly when using different
characters

--------------------------------------------

For stage names in kanji:
http://www.geocities.com/muni_shinobu/faq/ssgms2_stage.htmlThis Document Copyright 2001 Muni Shinobu