Encyclopedia: Yuan Shu Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Yuan Shu Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Yuan Shu Faction ]

Yuan Shu Faction: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Yuan Shu Faction returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Yu (Gongwei) Ch‘ên Yü (Kung-wei) 陈禹
Han Hao (Yuansi) Han Hao (Yüan-ssŭ) 韓浩 (元嗣)
Qi Ji Ch‘i Chi 戚寄
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Xun (Zitai) Liu Hsün (Tzŭ-t‘-ai) 劉勳 (子臺)
Liu Ye (Ziyang) Liu Yeh (Tzŭ-yang) 劉曄 (子揚)
Qi Ji Ch‘i Chi  
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Si Yüan Ssŭ 袁嗣
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bing Zhi (Xuansi) Ping Chih (Hsüan-ssŭ) 邴祉 (宣嗣)
Han Dang (Yigong) Han Tang (I-kung) 韓當 (義公)
Huang Gai (Gongfu) Huang Kai (Kung-fu) 黃蓋 (公覆)
Lü Fan (Ziheng) Lü Fan (Tzŭ-hêng) 呂範 (子衡)
Sun Ben (Boyang) Sun Pên (Po-yang) 孫賁 (伯陽)
Sun Ce (Bofu) Sun Ts‘ê (Po-fu) 孫策 (伯符)
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Wu Jing Wu Ching 吳景
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Yuan Yao Yüan Yao 袁燿
Zhou Yu (Gongjin) Chou Yü (Kung-chin) 周瑜 (公瑾)
Zhu Zhi (Junli) Chu Chih (Chün-li) 朱治 (君理)

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chang Nu Ch‘ang Nu 萇奴
Han Xian Han Hsien 韓暹
Shi Yiguan Shih Ikuan  
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Feng Yang Fêng 楊奉

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)

Lü Bu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Xian Han Hsien 韓暹
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Xian Han Hsien 韓暹
He Man Ho Man 何曼
He Yi Ho I 何儀
Huang Shao Huang Shao 黃邵
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Liu Pi Liu P‘i  
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Yu (Gongwei) Ch‘ên Yü (Kung-wei) 陈禹
Liu Pi Liu P‘i 劉辟

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bing Zhi (Xuansi) Ping Chih (Hsüan-ssŭ) 邴祉 (宣嗣)
Chang Nu Ch‘ang Nu 萇奴
Chen Ji Ch‘ên Chi 陳紀
Chen Lan Ch‘ên Lan 陳蘭
Chen Yu (Gongwei) Ch‘ên Yü (Kung-wei) 陈禹
Empress Feng Empress Fêng  
Han Dang (Yigong) Han Tang (I-kung) 韓當 (義公)
Han Hao (Yuansi) Han Hao (Yüan-ssŭ) 韓浩 (元嗣)
Han Xian Han Hsien 韓暹
Han Yin Han Yin 韓胤
He Man Ho Man 何曼
He Yi Ho I 何儀
Huang Gai (Gongfu) Huang Kai (Kung-fu) 黃蓋 (公覆)
Huang Shao Huang Shao 黃邵
Huang Yi Huang I  
Hui Yan Hui Yen  
Qi Ji Ch‘i Chi 戚寄
Ji Ling Chi Ling 紀靈
Jin Shang Chin Shang 金尚
Lei Bo Lei Po 雷薄
Li Feng Li Fêng 李豐
Liang Gang Liang Kang 梁纲
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Pi Liu P‘i 劉辟
Liu Pi Liu P‘i  
Liu Xiang Liu Hsiang 劉詳
Liu Xun (Zitai) Liu Hsün (Tzŭ-t‘-ai) 劉勳 (子臺)
Liu Ye (Ziyang) Liu Yeh (Tzŭ-yang) 劉曄 (子揚)
Lü Fan (Ziheng) Lü Fan (Tzŭ-hêng) 呂範 (子衡)
Qi Ji Ch‘i Chi  
Qiao Rui Ch‘iao Jui 橋蕤
Shi Yiguan Shih Ikuan  
Shu Shou (Zhongying) Shu Shou (Chung-ying)  
Sun Ben (Boyang) Sun Pên (Po-yang) 孫賁 (伯陽)
Sun Ce (Bofu) Sun Ts‘ê (Po-fu) 孫策 (伯符)
Sun Jian (Wentai) Sun Chien (Wên-t‘-ai) 孫堅 (文台)
Sun Xiang (Wenyang) Sun Hsiang (Wên-yang)  
Wu Jing Wu Ching 吳景
Xu Kun Hsü K‘un 徐琨
Xun Zheng Hsün Chêng  
Yan Xiang Yen Hsiang 閻象
Yang Dajiang Yang Tachiang  
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yang Hong Yang Hung  
Yu She Yü Shê 俞涉
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Yuan Shu (Gonglu) Yüan Shu (Kung-lu) 袁術 (公路)
Yuan Si Yüan Ssŭ 袁嗣
Yuan Yao Yüan Yao 袁燿
Yuan Yin Yüan Yin 袁胤
Yue Jiu Yüeh Chiu 樂就
Zhang Cheng (Gongxian) Chang Ch‘êng (Kung-hsien) 張承 (公先)
Zhang Jiong Chang Chiung  
Zhang Kai Chang K‘ai 張闓
Zhang Xun Chang Hsün 張勳
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zhou Shang Chou Shang 周尚
Zhou Yu (Gongjin) Chou Yü (Kung-chin) 周瑜 (公瑾)
Zhu Zhi (Junli) Chu Chih (Chün-li) 朱治 (君理)
Zhuge Xuan Chuko Hsüan 諸葛玄

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Lan Ch‘ên Lan 陳蘭
Lei Bo Lei Po 雷薄

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

May 13, 2014