Encyclopedia: Lu Bu Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Lu Bu Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Lu Bu Faction ]

Lu Bu Faction: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Lu Bu Faction returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bi Chen Pi Ch‘ên 畢諶
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gong (Gongtai) Ch‘ên Kung (Kung-t‘-ai) 陳宮 (公臺)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chen Qun (Changwen) Ch‘ên Ch‘ün (Ch‘ang-wên) 陳群 (長文)
Hou Cheng Hou Ch‘êng 侯成
Hou Xie Hou Hsieh  
Lady Du Lady Tu 杜夫人
Mao Hui Mao Hui  
Qin Yilu Ch‘in Ilu 秦宜祿
Red Hare [Chituma] Red Hare [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Song Xian Sung Hsien 宋憲
Sun Guan (Zhongtai) Sun Kuan (Chung-t‘-ai)  
Wang Kai Wang K‘ai  
Wei Xu Wei Hsü 魏續
Wu Dun (Annu) Wu Tun (An-nu) 吳敦 (黯奴)
Xu Si Hsü Ssŭ  
Xu Xi Hsü Hsi  
Yin Li [Lu’er] [Black Boy] Yin Li [Lu’êrh] 尹禮[盧兒]
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zhang Liao (Wenyuan) Chang Liao (Wên-yüan) 張遼 (文遠)
Zhang Miao (Mengzhuo) Chang Miao (Mêng-cho) 張邈 (孟卓)

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cao Bao Ts‘ao Pao 曹豹
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Qun (Changwen) Ch‘ên Ch‘ün (Ch‘ang-wên) 陳群 (長文)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Red Hare [Chituma] Red Hare [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Xu Dan Hsü Tan 许耽
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Zhang Kuang Chang K‘uang 章誑

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Gong (Gongtai) Ch‘ên Kung (Kung-t‘-ai) 陳宮 (公臺)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Han Xian Han Hsien 韓暹
Xiao Jian Hsiao Chien  
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Zhang Miao (Mengzhuo) Chang Miao (Mêng-cho) 張邈 (孟卓)

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Li Su (Weigong) Li Su (Wei-kung) 李肅 (偉恭)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Red Hare [Chituma] Red Hare [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Feng Yang Fêng 楊奉

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xu Si Hsü Ssŭ  

Lü Bu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bi Chen Pi Ch‘ên 畢諶
Cao Bao Ts‘ao Pao 曹豹
Cao Xing Ts‘ao Hsing 曹性
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gong (Gongtai) Ch‘ên Kung (Kung-t‘-ai) 陳宮 (公臺)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chen Qun (Changwen) Ch‘ên Ch‘ün (Ch‘ang-wên) 陳群 (長文)
Cheng Lian Ch‘êng Lien 成廉
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Fan Yi Fan I  
Gao Shun Kao Shun 高順
Gao Ya Kao Ya 高雅
Han Xian Han Hsien 韓暹
Hao Meng Hao Mêng 郝萌
He Meng Ho Mêng  
Hou Cao Hou Ts‘ao  
Hou Cheng Hou Ch‘êng 侯成
Hou Xie Hou Hsieh  
Lady Cao Lady Ts‘ao  
Lady Du Lady Tu 杜夫人
Lady Yan Lady Yen  
Li Feng Li Fêng 李封
Li Su (Weigong) Li Su (Wei-kung) 李肅 (偉恭)
Liu He Liu Ho 劉何
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Mao Hui Mao Hui  
Qin Yilu Ch‘in Ilu 秦宜祿
Red Hare [Chituma] Red Hare [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Song Xian Sung Hsien 宋憲
Sun Guan (Zhongtai) Sun Kuan (Chung-t‘-ai)  
Wang Kai Wang K‘ai  
Wei Xu Wei Hsü 魏續
Wei Yue Wei Yüeh 魏越
Wu Dun (Annu) Wu Tun (An-nu) 吳敦 (黯奴)
Wu Zi Wu Tzŭ 吳資
Xiao Jian Hsiao Chien  
Xu Dan Hsü Tan 许耽
Xu Si Hsü Ssŭ  
Xu Xi Hsü Hsi  
Xue Lan Hsüeh Lan 薛蘭
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yin Li [Lu’er] [Black Boy] Yin Li [Lu’êrh] 尹禮[盧兒]
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)
Zhang Hong Chang Hung  
Zhang Kuang Chang K‘uang 章誑
Zhang Liao (Wenyuan) Chang Liao (Wên-yüan) 張遼 (文遠)
Zhang Miao (Mengzhuo) Chang Miao (Mêng-cho) 張邈 (孟卓)

Tao Qian

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cao Bao Ts‘ao Pao 曹豹
Chen Deng (Yuanlong) Ch‘ên Têng (Yüan-lung) 陳登 (元龍)
Chen Gui (Hanyu) Ch‘ên Kuei (Han-yü) 陳珪 (漢瑜)
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)

Yellow Scarves

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Xian Han Hsien 韓暹

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Han Xian Han Hsien 韓暹
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Yuan Huan (Yaoqing) Yüan Huan (Yao-ch‘ing) 袁渙 (曜卿)

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Sun Guan (Zhongtai) Sun Kuan (Chung-t‘-ai)  
Xu Xi Hsü Hsi  
Xue Lan Hsüeh Lan 薛蘭
Yin Li [Lu’er] [Black Boy] Yin Li [Lu’êrh] 尹禮[盧兒]
Zang Ba (Xuangao) Tsang Pa (Hsüan-kao) 臧霸 (宣高)

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

May 13, 2014