Encyclopedia: Liu Zhang Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Liu Zhang Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Liu Zhang Faction ]

Liu Zhang Faction: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Liu Zhang Faction returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Que Yi Ch‘üeh I  

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cheng Ji (Jiran) Ch‘eng Chi (Chi-jan)  
Cheng Qi Ch‘êng Ch‘i  
Deng Xian Têng Hsien 鄧賢
Deng Zhi (Bomiao) Têng Chih (Po-miao) 鄧芝 (伯苗)
Dong He (Youzai) Tung Ho (Yu-tsai) 董和 (幼宰)
Du Qiong (Boyu) Tu Ch‘iung (Po-yü) 杜瓊 (伯瑜)
Du Wei (Guofu) Tu Wei (Kuo-fu) 杜微 (國輔)
Fa Zheng (Xiaozhi) Fa Chêng (Hsiao-chih) 法正 (孝直)
Fei Guan (Binbo) Fei Kuan (Pin-po) 費觀 (賓伯)
Fei Shi (Gongju) Fei Shih (Kung-chü) 費詩 (公舉)
Gong Chen Kung Ch‘ên  
Gong Lu (Dexu) Kung Lu (Tê-hsü)  
He Zong (Chanying) Ho Tsung (Ch‘an-ying)  
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Lai Min (Jingda) Lai Min (Ching-ta) 來敏 (敬達)
Lei Tong Lei T‘ung 雷銅
Leng Bao Lêng Pao 冷苞
Li Hui (De’ang) Li Hui (Tê’-ang) 李恢 (德昂)
Li Miao (Hannan) Li Miao (Han-nan)  
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Xun Liu Hsün  
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Ma Xun (Chengheng) Ma Hsün (Ch‘êng-hêng) 馬勳 (盛衡)
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Peng Yang (Yongnian) P‘êng Yang (Yung-nien) 彭羕 (永年)
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qin Mi (Zichi) Ch‘in Mi (Tzŭ-ch‘ih) 秦宓 (子質)
Que Yi Ch‘üeh I  
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Wang Fu (Guoshan) Wang Fu (Kuo-shan) 王甫 (國山)
Wang Lian (Wenyi) Wang Lien (Wên-i) 王連 (文儀)
Wang Mou (Yuantai) Wang Mou (Yuan-t’ai) 王謀 (元泰)
Wang Shang (Wenbiao) Wang Shang (Wên-piao)  
Wang Si (Chengzong) Wang Ssu (Ch’engtsung) 王嗣 (承宗)
Wu Lan Wu Lan 吳蘭
Wu Yi (Ziyuan) Wu I (Tzŭ-yüan) 吳懿 (子遠)
Xu Ci (Rendu) Hsü Tz‘ŭ (Jên-tu) 許慈 (仁篤)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Yang Hong (Jixiu) Yang Hung (Chi-hsiu) 楊洪 (季休)
Yao Zhou (Zixu) Yao Chou (Tzŭ-hsü)  
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)
Zhang Yi (Junsi) Chang I (Chün-ssŭ) 張裔 (君嗣)
Zhang Yu (Nanhe) Chang Yü (Nanho) 張裕 (南和)
Zhou Qun (Zhongzhi) Chou Ch‘ün (Chung-chih) 周群 (仲直)
Zhuo Ying Cho Ying  

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Li Yi Li I 李異
Liu Chan Liu Ch‘an 劉闡
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Xi Su Hsi Su  

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Fan Min (Shengda) Fan Min (Shêng-ta) 樊敏 (升達)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Zhao Wei Chao Wei  

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Bao (Shengxian) Ch‘ên Pao (Shêng-hsien) 陳寶 (盛先)
Cheng Ji (Jiran) Ch‘eng Chi (Chi-jan)  
Cheng Qi Ch‘êng Ch‘i  
Cheng Zheng Ch‘êng Chêng  
Cheng Zun Ch‘êng Tsun  
Deng Xian Têng Hsien 鄧賢
Deng Zhi (Bomiao) Têng Chih (Po-miao) 鄧芝 (伯苗)
Dong He (Youzai) Tung Ho (Yu-tsai) 董和 (幼宰)
Dong Tai Tung T‘ai 董臺
Du Qiong (Boyu) Tu Ch‘iung (Po-yü) 杜瓊 (伯瑜)
Du Wei (Guofu) Tu Wei (Kuo-fu) 杜微 (國輔)
Fa Zheng (Xiaozhi) Fa Chêng (Hsiao-chih) 法正 (孝直)
Fan Min (Shengda) Fan Min (Shêng-ta) 樊敏 (升達)
Fei (Boren) Fei (Po-jên) (伯仁)
Fei Guan (Binbo) Fei Kuan (Pin-po) 費觀 (賓伯)
Fei Shi (Gongju) Fei Shih (Kung-chü) 費詩 (公舉)
Fu Jin Fu Chin 扶禁
Gao Pei Kao P‘ei 高沛
Gao Yi (Kuanfang) Kao I (K‘uan-fang) 高頤
Gao Zhen Kao Chên 高朕
Gong Chen Kung Ch‘ên  
Gong Lu (Dexu) Kung Lu (Tê-hsü)  
Gong Yang Kung Yang  
Han Jiang Han Chiang  
He Zong (Chanying) Ho Tsung (Ch‘an-ying)  
Huang Quan (Gongheng) Huang Ch‘üan (Kung-hêng) 黃權 (公衡)
Lai Min (Jingda) Lai Min (Ching-ta) 來敏 (敬達)
Lei Tong Lei T‘ung 雷銅
Leng Bao Lêng Pao 冷苞
Li Hui (De’ang) Li Hui (Tê’-ang) 李恢 (德昂)
Li Miao (Hannan) Li Miao (Han-nan)  
Li Si Li Ssŭ  
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Li Yi Li I 李異
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)
Liu Chan Liu Ch‘an 劉闡
Liu Gui Liu Kuei 劉璝
Liu Jun Liu Chün 劉俊
Liu Mao Liu Mao 劉瑁
Liu Xun Liu Hsün  
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Ma Han Ma Han  
Ma Xun (Chengheng) Ma Hsün (Ch‘êng-hêng) 馬勳 (盛衡)
Meng Da (Zijing) Mêng Ta (Tzŭ-ching) 孟達 (子敬)
Meng Guang (Xiaoyu) Mêng Kuang (Hsiao-yü) 孟光 (孝裕)
Mo Si Mo Ssŭ 莫嗣
Pang Xi P‘ang Hsi 龐羲
Pang Yue P‘ang Yüeh 龐樂
Peng Yang (Yongnian) P‘êng Yang (Yung-nien) 彭羕 (永年)
Qiao Zhou (Yunnan) Ch‘iao Chou (Yün-nan) 譙周 (允南)
Qin Mi (Zichi) Ch‘in Mi (Tzŭ-ch‘ih) 秦宓 (子質)
Que Yi Ch‘üeh I  
She Jian (Wengu) Shê Chien 射堅 (文固)
She Yuan (Wenxiong) Shê Yüan (Wên-hsiung) 射援 (文雄)
Shi Qian Shih Ch‘ien  
Wang Fu (Guoshan) Wang Fu (Kuo-shan) 王甫 (國山)
Wang Lei Wang Lei 王累
Wang Lian (Wenyi) Wang Lien (Wên-i) 王連 (文儀)
Wang Mou (Yuantai) Wang Mou (Yuan-t’ai) 王謀 (元泰)
Wang Shang (Wenbiao) Wang Shang (Wên-piao)  
Wang Si (Chengzong) Wang Ssu (Ch’engtsung) 王嗣 (承宗)
Wang Tan Wang T‘an  
Wu Lan Wu Lan 吳蘭
Wu Yi (Ziyuan) Wu I (Tzŭ-yüan) 吳懿 (子遠)
Xi Su Hsi Su  
Xiang Zun Hsiang Tsun  
Xie Ben Hsieh Pên  
Xu Ci (Rendu) Hsü Tz‘ŭ (Jên-tu) 許慈 (仁篤)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Yan Yan Yen Yen 嚴顔
Yang Hong (Jixiu) Yang Hung (Chi-hsiu) 楊洪 (季休)
Yang Huai Yang Huai 楊懷
Yao Zhou (Zixu) Yao Chou (Tzŭ-hsü)  
Yin Pu Yin P‘u  
Zhang Ren Chang Jên 張任
Zhang Song (Yongnian) Chang Sung (Yung-nien) 張松 (永年)
Zhang Su Chang Su 張肅
Zhang Yi (Junsi) Chang I (Chün-ssŭ) 張裔 (君嗣)
Zhang Yu (Nanhe) Chang Yü (Nanho) 張裕 (南和)
Zhang Zhaoyi Chang Chaoi  
Zhao Wei Chao Wei  
Zheng Du Chêng Tu  
Zhou Qun (Zhongzhi) Chou Ch‘ün (Chung-chih) 周群 (仲直)
Zhu (Shuxian) Chu (Shu-hsien)  
Zhuo Ying Cho Ying  

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Ba (Zichu) Liu Pa (Tzŭ-ch‘u) 劉巴 (子初)

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Dong Tai Tung T‘ai 董臺
Han Jiang Han Chiang  

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

May 13, 2014