Encyclopedia: Liu Biao Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Liu Biao Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Liu Biao Faction ]

Liu Biao Faction: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Liu Biao Faction returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Mao (Degui) Ts‘ai Mao (Tê-kuei) 蔡瑁 (德珪)
Cai Xun Ts’ai Hsün 蔡壎
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Deng Xi Têng Hsi 鄧羲
Deng Yang Têng Yang  
Deng Yi Têng I 鄧義
Dou Fu Tou Fu 竇輔
Du Kui (Gongliang) Tu K‘uei (Kung-liang) 杜夔 (公良)
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Han Ji (Gongzi) Han Chi (Kung-tzŭ) 韓暨 (公至)
He Xia Ho Hsia  
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Lady Cai Lady Ts‘ai  
Li Li (Jianxian) Li Li (Chien-hsien) 李立 (建賢)
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liu Cong Liu Ts‘ung 劉琮
Liu Xian (Shizong) Liu Hsien (Shih-tsung) 劉先
Liu Yi Liu I  
Lou Gui (Zibo) Lou Kuei (Tzŭ-po) 婁圭 (子伯)
Wang Can (Zhongxuan) Wang Ts‘an (Chung-hsüan) 王粲 (仲宣)
Wen Ping (Zhongye) Wên P‘ing (Chung-yeh) 文聘 (仲業)
Xu Si Hsü Ssŭ  
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yun Chang Yün 張允
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Dilu Horse [Hex Mark] Tilu Horse [Hex Mark] 的盧馬
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Huo Jun (Zhongmiao) Huo Chün (Chung-miao) 霍峻 (仲邈)
Yin Ji (Jibo) Yin Chi (Chi-po) 伊籍 (機伯)
Lai Gong Lai Kung 賴恭
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Liu Pan Liu P‘an 劉磐
Liu Qi Liu Ch‘i 劉琦
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Xiang Lang (Juda) Hsiang Lang (Chü-ta) 向朗 (巨達)
Xiong ? Hsiung ?  

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Su Fei Su Fei 蘇飛

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Du Kui (Gongliang) Tu K‘uei (Kung-liang) 杜夔 (公良)
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing)  

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing)  

Han Xuan

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bei Yu Pei Yü 貝羽
Cai He Ts‘ai Ho 蔡和
Cai Mao (Degui) Ts‘ai Mao (Tê-kuei) 蔡瑁 (德珪)
Cai Xun Ts’ai Hsün 蔡壎
Cai Zhong Ts‘ai Chung 蔡中
Chen Jiu Ch‘ên Chiu 陳就
Chen Sheng Ch‘ên Shêng 陳生
Chen Sun Ch‘ên Sun 陳孫
Deng Ji Têng Chi 鄧濟
Deng Long Têng Lung 鄧龍
Deng Xi Têng Hsi 鄧羲
Deng Yang Têng Yang  
Deng Yi Têng I 鄧義
Dilu Horse [Hex Mark] Tilu Horse [Hex Mark] 的盧馬
Dou Fu Tou Fu 竇輔
Du Kui (Gongliang) Tu K‘uei (Kung-liang) 杜夔 (公良)
Fu Xun (Gongti) Fu Hsün (Kung-t‘i) 傅巽 (公悌)
Gan Ning (Xingba) Kan Ning (Hsing-pa) 甘寧 (興霸)
Han Ji (Gongzi) Han Chi (Kung-tzŭ) 韓暨 (公至)
Han Song (Degao) Han Sung (Tê-kao) 韓嵩 (德高)
Han Xi Han Hsi  
He Xia Ho Hsia  
Huan Jie (Boxu) Huan Chieh (Po-hsü) 桓階 (伯緒)
Huang She Huang Shê 黃射
Huang Zhong (Hansheng) Huang Chung (Han-shêng) 黃忠 (漢升)
Huang Zu Huang Tsu 黃祖
Huo Du Huo Tu 霍篤
Huo Jun (Zhongmiao) Huo Chün (Chung-miao) 霍峻 (仲邈)
Yin Ji (Jibo) Yin Chi (Chi-po) 伊籍 (機伯)
Kuai Liang (Zirou) K‘uai Liang (Tzŭ-jou) 蒯良 (子柔)
Kuai Yue (Yidu) K‘uai Yüeh (I-tu) 蒯越 (異度)
Lady Cai Lady Ts‘ai  
Lady Chen Lady Ch‘ên  
Lai Gong Lai Kung 賴恭
Li Gui Li Kuei  
Li Li (Jianxian) Li Li (Chien-hsien) 李立 (建賢)
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)
Liang Gu (Menghuang) Liang Ku (Mêng-huang) 梁鵠 (孟皇)
Liu Biao (Jingsheng) Liu Piao (Ching-shêng) 劉表 (景升)
Liu Cong Liu Ts‘ung 劉琮
Liu Hu Liu Hu 劉虎
Liu Pan Liu P‘an 劉磐
Liu Qi Liu Ch‘i 劉琦
Liu Rui Liu Jui  
Liu Wangzhi Liu Wangchih 劉望之
Liu Xian (Shizong) Liu Hsien (Shih-tsung) 劉先
Liu Yi Liu I  
Lou Fa Lou Fa 婁發
Lou Gui (Zibo) Lou Kuei (Tzŭ-po) 婁圭 (子伯)
Lu Gong Lu Kung  
Meng Yao Mêng Yao 孟曜
Pan Jun (Chengming) P‘an Chün (Ch‘êng-ming) 潘濬 (承明)
Pang Ji P‘ang Chi  
Qimu Kai Ch‘imu K‘ai 綦母闓
Song Zhong (Zhongzi) Sung Chung [Tsung] (Chung-tzŭ) 宋忠
Su Fei Su Fei 蘇飛
Wang Can (Zhongxuan) Wang Ts‘an (Chung-hsüan) 王粲 (仲宣)
Wang Jun (Ziwen) Wang Chün (Tzu-wen) 王俊 (子文)
Wang Wei Wang Wei 王威
Wen Ping (Zhongye) Wên P‘ing (Chung-yeh) 文聘 (仲業)
Wu Ju (Yuanda) Wu Chü (Yüan-ta) 吳巨 (元大)
Xiang Lang (Juda) Hsiang Lang (Chü-ta) 向朗 (巨達)
Xiong ? Hsiung ?  
Xu Si Hsü Ssŭ  
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎
Zhang Wu Chang Wu 張武
Zhang Xian Chang Hsien 張羨
Zhang Xiu Chang Hsiu 張繡
Zhang Yun Chang Yün 張允
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing)  

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Li Yan (Zhengfang) Li Yen (Chêng-fang) 李嚴 (正方)

Lü Bu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xu Si Hsü Ssŭ  

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bei Yu Pei Yü 貝羽
Chen Sheng Ch‘ên Shêng 陳生
Chen Sun Ch‘ên Sun 陳孫
Dilu Horse [Hex Mark] Tilu Horse [Hex Mark] 的盧馬
Zhang Hu [Tiger Zhang] Chang Hu [Tiger Chang] 張虎
Zhang Wu Chang Wu 張武

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

May 13, 2014