Encyclopedia: Li Jue Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Li Jue Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Li Jue Faction ]

Li Jue Faction: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Li Jue Faction returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia  
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Liu Ai Liu Ai 刘艾
Song Guo Sung Kuo 宋果
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu)  
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)
Zuo Ling Tso Ling 左靈

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia  
Fan Chou Fan Ch‘ou 樊稠
Hu Zhen (Wencai) Hu Chên (Wên-ts‘ai) 胡軫 (文才)
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Li Jue (Zhiran) Li Chüeh (Chih-jan) 李傕 (稚然)
Liu Ai Liu Ai 刘艾
Wang Fang Wang Fang 王方
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Long Chang Lung 張龍

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia  
Fan Chou Fan Ch‘ou 樊稠
Hu Feng Hu Fêng  
Hu Zhen (Wencai) Hu Chên (Wên-ts‘ai) 胡軫 (文才)
Hu Zhong Hu Chung  
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Li Bie Li Pieh  
Li Jue (Zhiran) Li Chüeh (Chih-jan) 李傕 (稚然)
Li Li Li Li 李利
Li Meng Li Mêng 李蒙
Li Xian Li Hsien 李暹
Li Ying Li Ying 李應
Li Yue Li Yüeh  
Liu Ai Liu Ai 刘艾
Song Guo Sung Kuo 宋果
Wang Chang Wang Ch‘ang 王昌
Wang Fang Wang Fang 王方
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu)  
Yang Feng Yang Fêng 楊奉
Zhang Bao Chang Pao 張苞
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Long Chang Lung 張龍
Zhang Xi Chang Hsi 張喜
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫
Zhong Yao (Yuanchang) Chung Yao (Yüan-ch‘ang) 鍾繇 (元常)
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)
Zuo Ling Tso Ling 左靈

Lü Bu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Feng Yang Fêng 楊奉

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Yang Feng Yang Fêng 楊奉

Zhang Xiu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Li Yue Li Yüeh  
Yang Ding (Zhengxiu) Yang Ting (Chêng-hsiu)  

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Ai Liu Ai 刘艾

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

May 13, 2014