Encyclopedia: Related Historic People

Three Kingdoms Encyclopedia: Related Historic People

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Related Historic People ]

Related Historic People: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Related Historic People returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Hui Liu Hui 劉徽

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Shou (Chengzuo) Ch‘ên Shou (Ch‘êng-tso) 陳壽 (承祚)

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Ai Liu Ai 刘艾
Liu Hong Liu Hung 劉弘
Liu Sheng Liu Shêng 劉勝
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄

Jin Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Shou (Chengzuo) Ch‘ên Shou (Ch‘êng-tso) 陳壽 (承祚)

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Ai Liu Ai 刘艾

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Ai Liu Ai 刘艾

Miscellaneous Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bai Qi Pai Ch‘i 白起
Bei Dou Pei Tou 北斗
Bian He Pien Ho 卞和
Cao Shen Ts‘ao Shên 曹参
Chen Ping Ch‘ên P‘ing 陳平
Chen Shou (Chengzuo) Ch‘ên Shou (Ch‘êng-tso) 陳壽 (承祚)
Chong’er [Duke Wen of Jin] Ch‘ung’êrh [Duke Wên of Chin] 重耳[晉文公]
Confucius [Kong Qiu] (Zhongni) [K‘ung Ch‘iu] (Chung-ni)  
Emperor Shun Emperor Shun 舜帝
Fan Li Fan Li 范蠡
Fu Xi Fu Hsi 伏羲
Geng Yan Kêng Yen 耿眼
Guan Yiwu (Zhong) Kuan Iwu (Chung) 管夷吾 ()
Han Xin Han Hsin 韓信
Huo Guang (Zimeng) Huo Kuang (Tzŭ-mêng)  
Jiang Ziya [Lü Wang] (Ziya) Chiang Tzŭya [Lü Wang] (Tzŭ-ya) 姜子牙[呂望] (子牙)
Lady Xi Shi Lady Hsi Shih 西施夫人
Li Yiji Li Ichi  
Lian Po Lien P‘o  
Lin Xiangru Lin Hsiangju  
Liu Ai Liu Ai 刘艾
Liu Bang [Gaozu] Liu Pang [Kaotsu] 劉邦[高祖]
Liu Hong Liu Hung 劉弘
Liu Hui Liu Hui 劉徽
Liu Sheng Liu Shêng 劉勝
Liu Xiong Liu Hsiung 劉雄
Luo Ben (Guanzhong) Lo Pên (Kuan-chung) 羅本 (貫中)
Mao Lun (Shengshan) Mao Lun (Shêng-shan) 毛綸 (聲山)
Mao Zonggang (Xushi) Mao Tsungkang (Hsü-shih) 毛宗崗 (序始)
Mencius [Meng Ke] [Mêng K‘o] 孟子[孟軻]
Nan Dou Nan Tou 南斗
Nüwa (Nu Wa) Nüwa (Nu Wa) 女媧
Pang Juan P‘ang Chüan 龐涓
Pei Songzhi (Shiqi) P‘ei Sungchih (Shih-ch‘i) 裴松之 (世期)
Shensheng [Prince Shensheng of Jin] Shênshêng [Prince Shênshêng of Chin] 申生
Sima Guang (Junshi) Ssŭma Kuang (Chün-shih) 司馬光 (君實)
Su Qin Su Ch‘in 蘇秦
Su Shi [Su Dongpo] (Zizhan) Su Shih [Su Tungp‘o] (Tzŭ-chan) 蘇軾[蘇東坡] (子瞻)
Sunzi [Sun Wu] Suntzŭ [Sun Wu]  
Wang Mang (Jujun) Wang Mang (Chü-chün) 王莽 (巨君)
Weizi (Viscount of Wei) Weitzŭ (Viscount of Wei) 微子
Wu Qi Wu Ch‘i  
Xi Zuochi Hsi Tsoch‘ih 習鑿齒
Xiang Yu [Xiang Ji] Hsiang Yü [Hsiang Chi] 項羽(項籍)
Xiao He Hsiao Ho  
Yao [Yi Fangxun] Yao [I Fanghsün]  
Yi Yin I Yin 伊尹
Yu Rang Yü Jang 豫让
Yue Yi Yüeh I 樂毅
Zhang Liang (Zifang) Chang Liang (Tzŭ-fang) 張良 (子房)
Zhang Yi Chang I 張儀
Zhu Xi Chu Hsi 朱熹
Zhuang Zi [Nan Hua] Chuang Tzŭ [Nan Hua] 莊子[南華]
Zhuge Feng (Shaoji) Chuko Fêng (Shao-chi) 諸葛豐 (少季)

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

May 13, 2014