Encyclopedia: Dong Zhuo Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Dong Zhuo Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Dong Zhuo Faction ]

Dong Zhuo Faction: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Dong Zhuo Faction returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia  
Duan Wei (Zhongming) Tuan Wei (Chung-ming) 段煨
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Red Hare [Chituma] Red Hare [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫

Shu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Red Hare [Chituma] Red Hare [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)

Wu Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Ding Gong (Yuanxiong) Ting Kung (Yüan-hsiung) 丁宮 (元雄)
Dong Min (Shuyin) Tung Min (Shu-yin) 董旻 (叔穎)
Dong Zhuo (Zhongying) Tung Cho (Chung-ying) 董卓 (仲穎)
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
He Xun (Yuangu) Ho Hsün (Yüan-ku)  
He Yong (Boqiu) Ho Yong (Po-ch‘iu) 何颙 (伯求)
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Humu Ban (Jipi) Humu Pan (Chi-p‘i) 胡母班 (季皮)
Jia Long Chia Lung  
Liu Ai Liu Ai 刘艾
Liu Ao (Zhongning) Liu Ao (Chung-ning)  
Ma Midi (Wengshu) Ma Miti (Wêng-shu) 馬日磾 (翁叔)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Rong Hsü Jung 徐榮
Xuan Fan Hsüan Fan  
Xun Shuang (Ciming) Hsün Shuang (Tz‘ŭ-ming) 荀爽 (慈明)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Yin Xiu (Yuanji) Yin Hsiu (Yüan-chi)  
Yuan Ji Yüan Chi 袁基
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhang Zi (Ziyi) Chang Tzŭ (Tzŭ-i)  
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing)  
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)

Dong Zhuo

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Cai Yong (Bojie) Ts‘ai Yung (Po-chieh) 蔡邕 (伯喈)
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia  
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Ding Gong (Yuanxiong) Ting Kung (Yüan-hsiung) 丁宮 (元雄)
Dong Bai Tung Pai 董白
Dong Huang Tung Huang 董璜
Dong Min (Shuyin) Tung Min (Shu-yin) 董旻 (叔穎)
Dong Yue Tung Yüeh 董越
Dong Zhuo (Zhongying) Tung Cho (Chung-ying) 董卓 (仲穎)
Duan Wei (Zhongming) Tuan Wei (Chung-ming) 段煨
Fan Chou Fan Ch‘ou 樊稠
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)
Guo Si (Duo) Kuo Ssŭ (To) 郭汜
He Xun (Yuangu) Ho Hsün (Yüan-ku)  
He Yong (Boqiu) Ho Yong (Po-ch‘iu) 何颙 (伯求)
Hu Zhen (Wencai) Hu Chên (Wên-ts‘ai) 胡軫 (文才)
Hua Xiong Hua Hsiung 華雄
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Humu Ban (Jipi) Humu Pan (Chi-p‘i) 胡母班 (季皮)
Jia Long Chia Lung  
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Lady Dong Lady Tung  
Li Jue (Zhiran) Li Chüeh (Chih-jan) 李傕 (稚然)
Li Ru Li Ju 李儒
Li Su (Weigong) Li Su (Wei-kung) 李肅 (偉恭)
Liu Ai Liu Ai 刘艾
Liu Ao (Zhongning) Liu Ao (Chung-ning)  
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Ma Midi (Wengshu) Ma Miti (Wêng-shu) 馬日磾 (翁叔)
Niu Fu Niu Fu 牛輔
Red Hare [Chituma] Red Hare [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]
Tian Yi T‘ien I 田儀
Wang Fang Wang Fang 王方
Wang Gui Wang Kuei  
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)
Xu Rong Hsü Jung 徐榮
Xuan Fan Hsüan Fan  
Xun Shuang (Ciming) Hsün Shuang (Tz‘ŭ-ming) 荀爽 (慈明)
Xun You (Gongda) Hsün Yu (Kung-ta) 荀攸 (公達)
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Yang Yi Yang I  
Yin Xiu (Yuanji) Yin Hsiu (Yüan-chi)  
Yuan Ji Yüan Chi 袁基
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhang Zi (Ziyi) Chang Tzŭ (Tzŭ-i)  
Zhao Cen Chao Ts‘ên 趙岑
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing)  
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  
Zhou Bi (Zhongyuan) Chou Pi (Chung-yüan) 周毖 (仲遠)
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)

Gongsun Du

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Gongsun Du (Shengji) Kungsun Tu (Shêng-chi) 公孫度 (升濟)

Guo Si

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Guo Si (Duo) Kuo Ssŭ (To) 郭汜
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)

Li Jue

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chunyu Jia Ch‘unyü Chia  
Fan Chou Fan Ch‘ou 樊稠
Hu Zhen (Wencai) Hu Chên (Wên-ts‘ai) 胡軫 (文才)
Huangfu Song (Yizhen) Huangfu Sung (I-chên) 皇甫嵩 (義真)
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)
Li Jue (Zhiran) Li Chüeh (Chih-jan) 李傕 (稚然)
Liu Ai Liu Ai 刘艾
Wang Fang Wang Fang 王方
Yang Biao Yang Piao 楊彪
Zhang Ji Chang Chi 張濟
Zhao Qian (Yanxin) Chao Ch‘ien (Yen-hsin)  
Zhao Wen (Zirou) Chao Wên (Tzŭ-jou) 趙溫
Zhou Zhong (Jiamou) Chou Chung (Chia-mou) 周忠 (嘉謀)
Zhu Jun (Gongwei) Chu Chün (Kung-wei) 朱儁 (公偉)

Liu Biao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhao Jian (Shumao) Chao Chien (Shu-mao)  
Zhao Qi (Binqing) Chao Ch‘i (Pin-ch‘ing)  

Liu Zhang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Zhang (Jiyu) Liu Chang (Chi-yü) 劉璋 (季玉)
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)

Lü Bu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Chen Ji (Yuanfang) Ch‘ên Chi (Yüan-fang) 陳紀 (元方)
Diaochan [Sable Cicada] Tiaoch‘an [Sable Cicada] 貂嬋
Li Su (Weigong) Li Su (Wei-kung) 李肅 (偉恭)
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Red Hare [Chituma] Red Hare [Ch‘iht‘uma] 赤兔[赤兔馬]

Shi Xie

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Xu Jing (Wenxiu) Hsü Ching (Wên-hsiu) 許靖 (文休)

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)
Zhou Bi (Zhongyuan) Chou Pi (Chung-yüan) 周毖 (仲遠)

Yuan Shu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zheng Tai (Gongye) Chêng T‘ai (Kung-yeh)  

Zhang Xiu

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Jia Xu (Wenhe) Chia Hsü (Wên-ho) 賈詡 (文和)

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Lü Bu (Fengxian) Lü Pu (Fêng-hsien) 呂布 (奉先)
Zhang Yang (Zhishu) Chang Yang (Chih-shu) 張楊 (稚叔)

Historical Category

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Liu Ai Liu Ai 刘艾

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

May 13, 2014