Encyclopedia: Black Mountain Bandits Officers

Three Kingdoms Encyclopedia: Black Mountain Bandits Faction

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Black Mountain Bandits Faction ]

Black Mountain Bandits Faction: Welcome to our grand project, the Kongming’s Archives Three Kingdoms Officer Encyclopedia! Here you can review our database information on over one thousand Three Kingdoms officers and characters! Our database has been converted to an open project, and anyone is welcome to participate. For more information please read about the Kongming’s Archives Development Project at our forum, Scholars of Shen Zhou.

Officer Search Form (Officer Encyclopedia)

Browse our Three Kingdoms database alphabetically, by kingdom, or with a custom search.

Search Result Kingdom Index

Your search for Black Mountain Bandits Faction returned officers from the following kingdoms:

Wei Kingdom

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Yan Chang Yen 張燕

Han Dynasty

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Zhang Yan Chang Yen 張燕

Yuan Shao

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)
Tao Sheng T‘ao Shêng 陶升

Zhang Yang

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Sui Gu (Botu) Sui Ku (Poi-t‘u) 眭固 (白兔)

Other Factions

TOP
Officer Name Wade-Giles 正體字
Bo Bo Po Po 白波
Bo Rao Po Jao 白繞
Boque [White Sparrow] Poch‘üeh [White Sparrow] 白雀
Huanglong [Yellow Dragon] Huanglung  
Kujiu [Dry Grub] K‘uchiu [Dry Grub]  
Li Damu [Big-Eyes Li] Li Tamu  
Liu Shi Liu Shih 劉石
Luoshi Loshih  
Qing Niujue [Green Oxhorn] Ch‘ing Niuchüeh  
Wang Dang Wang Tang 王當
Wulu [Five Deer] Wulu 五鹿
Yang Feng Yang Feng 楊鳳
Yu Digen Yü Tikên  
Yu Du [Poison Yu] Yü Tu 于毒
Zhang Niujiao [Oxhorn Zhang] Chang Niu-chiao 張牛角
Zuo Zizhangba Tso Tzŭchangpa  
Zuoxiao [Enclosure of the Left] Tsohsiao  

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

May 13, 2014