Encyclopedia: Yuan Xi

Yuan Xi (Xianyi); Yüan Hsi (Hsien-i); 袁熙 (顯奕)

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Yuan Xi ]

Welcome to the Romance of the Three Kingdoms Encyclopedia
You are viewing the profile of Yuan Xi (袁熙), styled Xianyi (顯奕), born in Runan. “Eventually took in Shang, driven out by revolt. Executed by Gongsun Kang.” Yuan Xi was affiliated with Yuan Shao and Yuan Shang. Return to the Three Kingdoms Encyclopedia to learn more or explore our Encyclopedia Directory to browse by kingdom or category.

Top?

Yuan Xi (Xianyi) 袁熙 (顯奕)

Lived: AD ?–207

Biographies:
None Available

Served: Yuan Shao, Yuan Shang

Eventually took in Shang, driven out by revolt. Executed by Gongsun Kang.

Officer Details

Wade-Giles: Yüan Hsi (Hsien-i)
Simplified Chinese: 袁熙 (显奕)
Pronunciation: Yuan2 Xi1 (Xian3yi4)
Cantonese (Yale): Yun Hei (Hin-yik)
Cantonese (Jyutpin): Jyun Hei (Hin-jik)

Birthplace: Runan

Rank and Titles

Inspector of You

Family and Relationships

Yuan Shao (Father); Empress Zhen [Zhen Ji] (Wife); Yuan Tan, Yuan Shang (Brothers)

Literary Appearances

Romance of the Three Kingdoms: 31, 32, 33, 106

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

May 13, 2014