Encyclopedia: Yuan Huan

Yuan Huan (Yaoqing); Yüan Huan (Yao-ch‘ing); 袁渙 (曜卿)

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Yuan Huan ]

Welcome to the Romance of the Three Kingdoms Encyclopedia
You are viewing the profile of Yuan Huan (袁渙), styled Yaoqing (曜卿), born in Chen. “A man of courtesy, generosity and restraint, he refused to rebuke Liu Bei.” Yuan Huan was affiliated with the Han Dynasty, the Shu Kingdom, Yuan Shu, Lu Bu and the Wei Kingdom. Return to the Three Kingdoms Encyclopedia to learn more or explore our Encyclopedia Directory to browse by kingdom or category.

Top?

Yuan Huan (Yaoqing) 袁渙 (曜卿)

Lived: AD ?–c.218

Biographies:
None Available

Served: Han, Shu, Yuan Shu, Lü Bu, Wei

A man of courtesy, generosity and restraint, he refused to rebuke Liu Bei.

Officer Details

Wade-Giles: Yüan Huan (Yao-ch‘ing)
Simplified Chinese: 袁涣 (曜卿)
Pronunciation: Yuan2 Huan4 (Yao4qing1)
Cantonese (Yale): Yun Wun (Yiu-hing)
Cantonese (Jyutpin): Jyun Wun (Jiu-hing)

Birthplace: Chen

Rank and Titles

Officer of Merit; Officer of Tge Imperial Censorate; Commandant of Pei; Chancellor of Liang

Family and Relationships

Yuan Pang (Father); Yuan Kan (Son); Yang Ba, Yang Hui, Yuan Min (Cousins)

Literary Appearances

Sanguozhi: Wei 1, Wei 2, Wei 10, Wei 11

Zizhi tongjian: 62, 66

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

May 13, 2014