Encyclopedia: Liu Yixun

Liu Yixun; Liu Ihsün

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Liu Yixun ]

Welcome to the Romance of the Three Kingdoms Encyclopedia
You are viewing the profile of Liu Yixun. “Known as a fine scholar, Kong Rong hired but didn’t use him.” Liu Yixun was affiliated with and Kong Rong. Return to the Three Kingdoms Encyclopedia to learn more or explore our Encyclopedia Directory to browse by kingdom or category.

Top?

Liu Yixun

Lived: Unlisted

Biographies:
None Available

Served: Kong Rong

Known as a fine scholar, Kong Rong hired but didn’t use him.

Officer Details

Wade-Giles: Liu Ihsün
Simplified Chinese: Undefined

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

May 13, 2014