Encyclopedia: Li Yan

Li Yan (Zhengfang); Li Yen (Chêng-fang); 李嚴 (正方)

You are here: [ Home –> Three Kingdoms History –> Encyclopedia –> Li Yan ]

Welcome to the Romance of the Three Kingdoms Encyclopedia
You are viewing the profile of Li Yan (李嚴), styled Zhengfang (正方), born in Nan Yang Prefecture (Presently Nan Yang in He Nan Province). “A talented officer, exiled after he forged a decree to cover up failure of supplies.” Li Yan was affiliated with Liu Biao, Liu Zhang and the Shu Kingdom. Return to the Three Kingdoms Encyclopedia to learn more or explore our Encyclopedia Directory to browse by kingdom or category.

Top?

Li Yan (Zhengfang) 李嚴 (正方)

Lived: AD ?–234

Biographies:

Served: Liu Biao, Liu Zhang, Shu

A talented officer, exiled after he forged a decree to cover up failure of supplies.

Officer Details

Wade-Giles: Li Yen (Chêng-fang)
Simplified Chinese: 李严 (正方)
Pronunciation: Li3 Yan2 (Zheng4fang1)
Min-Nan: Li Giam (Ceng-pui)

Birthplace: Nan Yang Prefecture
(Presently Nan Yang in He Nan Province)

Other Names: Li Ping

Name Notes: Li Yan changed his name to Li Ping (李平)after rising in Shu authority.

Rank and Titles

Prefect Zhi Li; Commandant in Cheng Du; Hu Jun; Pi JiangJun; Governor of Jian Wei; Xing Yie JiangJun; Fu Han JiangJun; Shang Shu Ling; Zhong Du Hu; Du Xiang Hou; Superintendent of the Imperial Household; Qian Jiang Jin; Piao Qi JiangJun; Zhong Du Hu

Family and Relationships

Li Feng (Son)

Literary Appearances

Romance of the Three Kingdoms: 64, 65, 85, 87, 91, 94, 100, 101, 104

Sanguozhi: Shu 10

Search Results

Li Yan: Your Opinion?
Date: 12/03     Replies: 58

Kongming’s
Archives

Sections

Novel and History

Officers and Kingdoms

Literature and Language

Universal

May 13, 2014